Ruimtelijke plannen

Home > Inwoners > Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

De wet Ruimtelijke Ordening heeft verschillende ruimtelijke plannen. In ruimtelijke plannen wordt vastgelegd hoe bijvoorbeeld een dorp, nieuwe woonwijk of het buitengebied er in de toekomst uit moet gaan zien. Bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen kan iedereen zijn/haar mening over het plan geven.

Een belangrijk ruimtelijk plan is het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft aan waar gebouwd mag worden en op welke manier gronden en gebou­wen gebruikt mogen worden. In het plan kunt u terugvinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan.

Bekendmaking delegatie bevoegdheid vaststellen exploitatieplan bij een wijzigingsplan

Op 12 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen op grond van artikel 6.12, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening, besloten om de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan in geval van een wijzigingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Ga naar het volledige bericht over deze bekendmaking.

Wijziging bestemmingsplan

Bij de gemeente kunt u (als burger, bedrijf of instelling) een verzoek indienen voor een herziening/wijziging van het bestemmingsplan. Zo'n verzoek is nodig als een bouwaanvraag of een aanvraag van een aanlegvergunning in strijd is met de bepalingen in het bestemmingsplan.

Planschadevergoeding

Sommige maatregelen kunnen door aanpassingen in een bestemmingsplan gevolgen hebben voor uw woon- of bedrijfsomgeving. Lees meer over planschade en planschadevergoeding.

Alle ruimtelijke plannen

Archief