Twatalige gemeente

Yn ús gemeente kinne jo sawol it Frysk of Nederlânsk brûke. As jo ús skilje, wurde jo yn it Frysk oansprutsen. Jo kinne jo fraach fansels ek yn it Nederlânsk stelle. 

Jo kinne ek sels bepale oft jo ús in e-mail of brief yn it Frysk of Nederlânsk stjoere wolle. 

Tweetalige gemeente

In onze gemeente kunt u zowel het Nederlands als Fries gebruiken. Wanneer u ons belt, wordt u aangesproken in het Fries. U kunt uw vraag natuurlijk ook in het Nederlands stellen.

U kunt ook zelf bepalen of u in het Fries of het Nederlands een e-mail of brief naar ons stuurt. 

Frysk yn de gemeente

Op ús webside fine jo mear ynformaasje oer it Frysk taalbeleid yn ús gemeente. Yn ús taalnota beskriuwe wy it belang fan de Fryske taal. It doel? Behâld en fuortsterkjen fan de Fryske taal. 

Fries in de gemeente

Op onze website vindt u meer informatie over het Fries taalbeleid in onze gemeente. In onze taalnota beschrijven wij het belang van de Friese taal. Het doel? Het behouden en versterken van Friese taal.