‘Deze begroting is de laatste in deze raadsperiode. Het is een meerjarenbegroting die, met uitzondering van 2023, elk jaar tot 2025 een positief rekeningsaldo laat zien. Met de verkiezingen voor de deur biedt dat de nieuwe raad en het volgende college voldoende basis om met een gezonde financiële positie de uitdagingen voor de komende jaren aan te gaan’, aldus wethouder Harjan Bruining.

'In de kadernota is een aantal bezuinigingen teruggedraaid of enigszins verzacht. Gelukkig was er ruimte om dit binnen de sluitende begroting op te vangen. Verdere bezuinigingen zijn op dit moment niet nodig. De reguliere inflatiecorrectie OZB voor 2022 wordt niet in rekening gebracht bij onze inwoners en bedrijven. De hierdoor gederfde inkomsten worden gedekt uit het beschikbare compensatiebudget COVID-19.

Volgend jaar wordt o.a. ingezet op het onderwijs en duurzaamheid. In 2020 en 2021 heeft het onderwijs het zwaar te verduren gehad tijdens de Coronacrisis. Onderwijsachterstanden en extra zorg vooral rond de kwetsbare jongeren zijn daarvan een gevolg. Samen met de onderwijspartners wordt in 2022 daarom extra geïnvesteerd in herstel en een vernieuwd perspectief. Aan het recent vastgesteld beleid over duurzaamheid en de warmte-transitievisie wordt verdere uitvoering gegeven.

Financiële onduidelijkheid

De septembercirculaire valt dit jaar positief uit. Het Rijk houdt rekening met hogere rijksuitgaven waardoor er automatisch een hogere uitkering volgt voor de gemeenten. Toch blijven er de nodige financiële zorgen voor de komende jaren. Dit komt onder meer door de onduidelijkheid die er nog is over de compensatie van o.a. de jeugdzorg, de WMO en de herverdeling van het gemeentefonds. ‘In de eerste voorstellen is de herverdeling erg ongunstig voor Achtkarspelen, zegt wethouder Bruining. Samen met andere getroffen gemeenten voeren we een stevige politieke lobby om dit onheil te voorkomen.’

De begroting

De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Hierin staan de activiteiten en plannen voor 2022 en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, de uitgaven dus. In de begroting staat hoe de gemeente haar geld besteedt. De begroting maakt de uitgewerkte keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het? Het overschot of tekort wordt aan het ‘spaarboekje’ van de algemene reserve toegevoegd.