Als u een (ver)bouwplan bij de gemeente indient krijgt u te maken met bepaalde regels. De plannen moeten voldoen aan de zogeheten ‘redelijke eisen van welstand’. Dat wil zeggen dat het eindresultaat van uw (ver)bouwplan moet passen in de omgeving. 

Hoe werkt het?

Nadat u de aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend, volgt de procedure van beoordeling. Dit is een oordeel over inpassing in het bestemmingsplan en een oordeel van de welstandscommissie. Deze commissie vergadert 2 keer per maand en brengt advies uit aan de burgemeester en wethouders. Dit advies wordt door de gemeente gehecht aan de vergunningsaanvraag.

Is het oordeel van de welstandscommissie positief? Dan vindt vervolgens een toetsing aan de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit) plaats.

Twijfels over goedkeuring? Vraag welstandsadvies!

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u door middel van een vooroverleg een welstandsadvies vragen. Hierbij moet de vorm van het plan worden aangegeven, maar hoeven de bouwtechnische aspecten nog niet helemaal te zijn uitgewerkt. Als u twijfelt of uw bouwaanvraag door de welstandscommissie wordt goedgekeurd, kan dit vooroverleg voor u erg handig zijn. U bespaart hiermee onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening. Een vooroverleg vraagt u aan via de website van het Omgevingsloket(externe link) (onder 'Conceptaanvraag / Contact zoeken met bevoegd gezag').

De welstandscommissie is een onafhankelijke commissie en geeft advies aan de gemeente of uw bouwplan architectonisch in de omgeving past. Dit advies wordt meestal door de gemeente overgenomen en omgezet in een besluit. Dit besluit is een onderdeel van de omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen. Voor onze gemeente wordt de welstandsadvisering verzorgd door Hûs en Hiem, het bureau voor welstandsadvisering en monumentenzorg uit Leeuwarden.

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Welke bouwwerkenvergunningsvrij zijn, een lichte of reguliere vergunningprocedure moeten doorlopen is in de wet vastgelegd. In principe is voor elk bouwwerk en elke verbouwing een reguliere vergunning nodig. Wilt u weten of en welke vergunning u nodig heeft? Ga dan naar de vragenlijst op de website van het Omgevingsloket(externe link). Beantwoordt de vragen en bepaal zo of u een vergunning nodig hebt.

Bezwaar en beroep

Tegen een advies van de welstandscommissie kan geen bezwaar worden gemaakt. Wel kan bezwaar worden gemaakt tegen de besluiten van de gemeenten die uit dit advies voortkomen.

Wanneer vergadert de welstandscommissie?

De vergaderingen van de Welstandscommissie Achtkarspelen vinden tweewekelijks plaats op maandagmorgen in de oneven weken van 10.15-12.45 uur in het gemeentehuis. Zo worden ingediende bouwplannen altijd binnen een redelijke tijd voorzien van een welstandsadvies.

Kan ik bij de vergadering aanwezig zijn?

Ja, als u een toelichting wilt geven op een door u ingediend bouwplan/schetsontwerp, dan kunt u bij de vergadering aanwezig zijn. U kunt dit samen doen met uw adviseur (architect, aannemer, bouwkundige). Ook andere belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen. U moet hiervoor wel een afspraak maken met de contactpersoon voor de welstandsvergadering van Bouw- en woningtoezicht.

Het advies van de commissie

De adviseurs van Hûs en Hiem streven ernaar duidelijk te zijn in hun adviezen en een bijdrage te leveren aan uw bouwplan, de kwaliteit van de gebouwde omgeving en aan het welstandsbeleid in onze gemeente. Er kunnen in principe drie adviezen over uw bouwplan worden gegeven:

 • het voldoet wel;
 • voldoet gedeeltelijk;
 • voldoet niet aan de eisen.

Wanneer zij adviseren dat uw bouwplan ‘gedeeltelijk’ of ‘niet’ voldoet aan de eisen van welstand is er tijdens de vergadering altijd gelegenheid een nadere toelichting te vragen. Ook kunnen de adviseurs suggesties doen voor mogelijke oplossingen. Het advies wordt direct na afloop van de vergadering schriftelijk vastgelegd en ingediend bij de gemeente.

Vraag een principeoordeel aan

Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Het is dan verstandig om eerst zelf een tekening te maken van wat u wilt bouwen en deze tekening aan de welstandscommissie voor te leggen. De commissie geeft dan een principeoordeel. Zo voorkomt u hoge architect kosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

Wat moet ik meenemen?

 • uw aanvraag voor een omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)
 • tekeningen van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van de bebouwing
 • kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing
 • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

Wat kost het?

Een welstandstoets is een onderdeel van een omgevingsvergunningsprocedure. Voor deze omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht. De kosten voor het welstandsadvies worden hierin opgenomen. De precieze kosten kunt u vinden in de legestabel(externe link).

Aanvullende informatie

De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

 • de karakteristiek van de bestaande bebouwing;
 • de openbare ruimte;
 • het landschap;
 • de stedenbouwkundige context;
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling;
 • samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen).