Biovergister Kootstertille

Home > Biovergister Kootstertille

Biovergister Kootstertille

Op deze pagina vindt u informatie over de vergunde situatie van een biovergister aan de Westkern in Kootstertille. Deze informatie is samengesteld door de gemeente Achtkarspelen, de FUMO, UES B.V. en Ekwadraat.


Uit de raadsvergadering van 14 december 2017

Een belangrijke randvoorwaarde voor het onderzoek naar een alternatieve locatie is dat de subsidie die verleend is voor een biovergister op locatie Westkern 6 meegenomen kan worden naar een andere locatie. De subsidieverstrekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft aangegeven dat dit onder voorwaarden mogelijk is. De voorwaarden zijn:

  • Het bestemmingsplan op die locatie moet een biovergister toestaan
  • Het opgewerkte groengas moet bij het gasmengstation Westkern geleverd worden op het gasnetwerk.
  • De biovergister moet uiterlijk in december 2020 operationeel zijn. Deze datum komt overeen met de datum in de oorspronkelijke subsidiebeschikking. 

Nu de RvO medewerking heeft toegezegd, kan concreet gesproken worden met grondeigenaren op de Westkern.  Mocht er een alternatieve locatie gevonden worden, dan zal een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De ondernemer kan terugvallen op de huidige plannen voor een biovergister op Westkern 6 in Kootstertille als binnen een half jaar geen geschikte alternatieve locatie gevonden is, of als door bezwaar- of beroepsprocedures de omgevingsvergunning niet verleend kan worden.


Uit de raadsvergadering van 19 november 2017

Alternatieve locatie

Ondernemer Universal Energy Solutions en de gemeente Achtkarspelen onderzoeken de mogelijkheid om de biovergister op een alternatieve locatie verder van de dorpskern en het gasmengstation te realiseren. Daarmee wil de ondernemer tegemoet komen aan de wensen van de inwoners van Kootstertille. Als een geschikte alternatieve locatie niet wordt gevonden, dan kan de ondernemer terugvallen op de huidige plannen voor Westkern 6 in Kootstertille.

Zonnepanelen

Naar aanleiding van een motie van GBA zal het college tevens in gesprek gaan met de ondernemer om de mogelijkheid van het realiseren van een zonneweide op de grond, nu bestemd voor het bouwen van een biovergister, te onderzoeken.


Wat zijn de plannen?

Er is vergunning verleend voor het realiseren van een biovergister op bedrijventerrein de Westkern in Kootstertille. Het doel van de vergister is om groen gas te produceren. Dit is gas uit een hernieuwbare energiebron en vervangt het fossiele aardgas.

Het groen gas wordt geproduceerd door het vergisten van mest en biomassa. Volgens wetgeving is verplicht minimaal 50% dierlijke mest te gebruiken. In Leeuwarden staat al een vergister die met behulp van een nieuwe vergistingtechniek grasachtigen, mest en snoei- en groen afval materiaal kan vergisten, met goede resultaten. Dit is een uniek concept en een kans voor de vergisting in Nederland en daarbuiten. Het voorliggende project Kootstertille is een installatie waarbij het menu bestaat uit genoemde grondstoffen. 

Waar komt de biovergister?

De biovergister komt op bedrijventerrein Westkern in Kootstertille. De exacte locatie is Westkern 6. De grond, ruim 2,5 hectare, is nog in eigendom van de gemeente.  De gemeente heeft het voornemen om de grond te verkopen aan Universal Energy Solutions (UES B.V.). UES is verantwoordelijk voor zowel de realisatie en exploitatie van de biovergister.

Op onderstaand kaartje staat de beoogde locatie van de biovergister. De locaties Westkern 6 en Westkern 7/7A horen vergunning technisch bij elkaar, maar hebben aparte huisnummers omdat ze aan weerskanten van de weg liggen. Op Westkern 7 is Weboma gevestigd, op Westkern 7A bevindt zich de asfaltcentrale (APK) waar Oosterhof Holman aandeelhouder van is.

Hoe ziet de biovergister eruit?

Onderstaand plaatje geeft een beeld van de gebouwen en installaties die op het terrein komen.

Waarom werkt de gemeente mee aan een biovergister?

Wereldwijd worden duurzaamheidsdoelen vastgesteld, denk aan het klimaatverdrag van Parijs in 2015. Men is het er over eens dat fossiele energiebronnen opraken, dat CO2 uitstoot verminderd moet worden en dat de oplossing moet worden gevonden in duurzame energiebronnen. Achtkarspelen heeft de wens om stappen te maken op het gebied van duurzame energie. In de regio Noordoost Fryslân willen we 40% van onze energie duurzaam opwekken in 2025. De realisatie van een biovergister levert hier in grote mate aan bij.

Wanneer is de vergunning verleend?

Er zijn meerdere vergunningen verleend die relevant zijn voor de biovergister. Op de volgende pagina vindt u de tijdlijn wanneer welke vergunning is verleend.  

Welke partijen zijn erbij betrokken?

Oosterhof Holman: Eigenaar Weboma B.V. gevestigd op Westkern 7 en aandeelhouder in de APK (Westkern 7A )
UES B.V. (United energy Solutions): Mede-initiator biovergister. Heeft SDE+ subsidie toegekend gekregen voor het realiseren en exploiteren van de biovergister
Gasunie: Gevestigd op aangrenzend terrein
Fumo: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, het bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving
Gemeente Achtkarspelen: Eigenaar van de grond Westkern 6
Ekwadraat: Kennis en advies over duurzame energie, waaronder biovergisters, adviseert UES

Vragen over de biovergister?

Wij hebben een aantal vragen en antwoorden verzameld. Deze vindt u op de pagina Vragen en antwoorden

Als uw vraag er niet bijstaat kunt u deze stellen via het reactieformulier of door een email te sturen naar duorsum@achtkarspelen.nl.

Contactgegevens

duorsum@achtkarspelen.nl

Via het contactformulier kunt u vragen stellen en suggesties doen.