In januari 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de Oude Dijk beter in te richten als 60km/uur weg. Verkeersremmende maatregelen moeten ervoor zorgen dat de snelheid afneemt, minder verkeer gebruik maakt van de weg en het veiliger wordt voor fietsers. De maatregelen zijn geëvalueerd in het rapport Evaluatie Oude Dijk Buitenpost.

In augustus 2019 zijn de werkzaamheden gestart en in februari 2020 is het werk afgerond. Eind 2020 is de gemeente begonnen met de evaluatie. Direct aanwonenden van de Oude Dijk en omwonenden aan de Alde Dyk/Nonnepaed en De Miedwei hebben een brief ontvangen om een digitale vragenlijst in te vullen. Ook weggebruikers konden de vragenlijst invullen. Hiernaast zijn er voor en na de werkzaamheden verkeerstellingen uitgevoerd en met elkaar vergeleken.

Resultaten

Op basis van de verkeersmetingen en de enquêteresultaten is aangetoond dat de situatie voor en na de herinrichting volgens de aanwonenden een verbetering is. Toch zijn er een aantal kanttekeningen. Bewoners en weggebruikers geven de weg een hoger cijfer, maar zien nog steeds het nodige auto- en vrachtverkeer gebruik maken van deze weg.

Aanvullende maatregelen

Op de Oude Dijk is het gemotoriseerd verkeer circa 10% afgenomen, alleen is dit niet het beoogde resultaat. Omdat het een hoofdfietsroute betreft is doorgaand gemotoriseerd verkeer hier niet wenselijk. Daarom worden de volgende aanvullende maatregelen getroffen:    

  • Een vrachtautoverbod voor het gebied Alde Dyk (bebouwde kom), Oude Dijk (vanaf rondweg), Izermieden/Oude Vaart, De Miedwei (N355) met uitzondering voor ontheffinghouders.  
  • Bermblokken plaatsen bij het kruispunt Nonnepaed/Miedwei/Oude Dijk/Alde Dyk. De berm wordt hier regelmatig gebruikt om een auto te passeren. 
  • Bewoners geven aan dat er nog met een hoge snelheid over de plateaus gereden wordt. De taluds worden nagemeten en waar nodig aangepast. 
  • Op gedeelten tussen de plateaus wordt de berm gebruikt om fietsers in te halen. Er wordt gekeken hoe dit voorkomen kan worden door het plaatsen van natuurlijke elementen die passen bij de omgeving.
  • Handhaving door politie wordt vaker ingezet. 
  • De Alde Dyk, vanaf het kruispunt Nonnepaed/De Miedwei tot de brug Twizelerfeart, wordt in 2022 opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden worden na de werkzaamheden aan de brug over de Twizelerfeart gepland.

De aanvullende maatregelen worden de komende periode in deze volgorde uitgevoerd:

  1. Aanvullende maatregelen uitvoeren
  2. Realisatie van een brug over de Twizelerfeart
  3. De Alde Dyk, vanaf het kruispunt Nonnepaed/De Miedwei tot de brug Twizelerfeart, in 2022 herinrichten
  4. Verkeerstellingen uitvoeren