Achtkarspelen fit!

Home > Inwoners > Achtkarspelen fit!

Achtkarspelen fit!

Achtkarspelen Fit' in drie dorpen

De gemeente Achtkarspelen wil extra aandacht besteden aan een actieve leefstijl van de burgers en met name aan meer bewegen en gezond eetgedrag. In september 2012 is gestart met bijeenkomsten en activiteiten in Harkema, Twijzelerheide en Gerkesklooster/ Stroobos om zo een gezonde leefwijze van burgers en organisaties te stimuleren.

Meer informatie over het project

'Achtkarspelen Fit!' is een project om burgers te verleiden meer te gaan bewegen en op deze manier een actieve leefstijl te bevorderen. Het project wordt mede gerealiseerd dankzij een bijdrage van het Rijk.

De dorpen Harkema, Twijzelerheide en Gerkesklooster/Stroobos zijn projectdorpen voor de rest van de gemeente. Dat de focus ligt op deze drie dorpen, betekent niet dat alleen deze dorpen profijt hebben van het project; als er behoefte voor is worden er ook gemeentebreed activiteiten uitgerold.

Voor wie?

Bij de start zijn er vanuit de projectgroep gesprekken geweest met sleutelfiguren (onder andere plaatselijk belang, ouderen, jongerenwerk, inwoners) uit de drie dorpen om zo een overzicht te krijgen van de doelgroepen die de meeste aandacht nodig hebben.

Harkema richt haar activiteiten vooral op de 40 plussers en de brede doelgroep jeugd van 0-19 jaar. In Twijzelerheide zou de focus vooral moeten liggen op de jeugd van 16 jaar en ouder. In Gerkesklooster/Stroobos zijn de volwassenen (30+) en ouderen (50+) het minst actief en daarom moeten de activiteiten zich in deze dorpen op hen richten.

In september 2012 zijn in de drie dorpen startbijeenkomsten georganiseerd. Betrokkenen in de dorpen vormen drie werkgroepen en met hen worden jaarlijks activiteiten gekozen. Als er meer mensen zijn die willen meedoen: welkom! 

Wie werken eraan mee?

Alle burgers zijn welkom en doen en denken actief mee met activiteiten!

De projectgroep zorgt voor de uitvoering van activiteiten en bestaat uit leden van de GGD Fryslân, Kearn Welzijn, Sportstimulering van de gemeente Achtkarspelen. Daarnaast is er de Stuurgroep die het project volgt, bestaande uit gemeente, GGD Fryslan, Sport Fryslan.