Bodemkwaliteit

Home > Inwoners > Bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking. Hierin staan de eisen waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Samen met 12 Friese gemeenten heeft Achtkarspelen een Nota bodembeheer opgesteld waarin de werkwijze is beschreven bij het omgaan met het Besluit bodemkwaliteit. Wat betekent dat voor u als gebruiker/toepasser van grond?

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Melden

Het toepassen van grond vanaf 50 m3 (ook "schone grond") kunt u melden via het landelijke digitale meldpunt op https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx.

Erkende bodemintermediairs

Omdat de herkomst van eenmaal toegepaste grond vaak niet meer te achterhalen is, wordt door de gemeente bij niet-gemelde grondtoepassingen een NEN5740 bodemonderzoek geëist, uitgevoerd door een erkende bodemintermediair. Dit zijn personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer vervullen (milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en inspectie) en onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever/ eigenaar/ initiatiefnemer). De erkende bodemintermediairs kunt u vinden op https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/.

Op deze manier kan de gemeente de kwaliteit van de bodem met behulp van de bodemkwaliteitskaart blijven garanderen.

Besluit bodemkwaliteit

Met het Besluit bodemkwaliteit heeft u en hebben wij als gemeente te maken met een andere manier van werken. De gemeente heeft een Nota bodembeheer opgesteld samen met 12 Friese gemeenten. De deelnemende gemeenten maken bij de toepassing van grond en baggerspecie nagenoeg volledig gebruik van het landelijke generieke beleidskader. Ondanks dat in onze gemeente sprake is van relatief schone grond en er relatief weinig grondverzet wordt uitgevoerd, is voor wegbermen, kabel- en leidingen en baggerspecie gekozen voor gebied specifiek beleid.

Om het toepassen van grond of baggerspecie binnen de regio te kunnen faciliteren, zijn door de gemeenten een functiekaart en bodemkwaliteitskaarten opgesteld. De bodemkwaliteitskaarten bestaan uit:

  • een toepassingskaart;
  • een ontgravingskaart.

De bodemfunctiekaart speelt een rol bij het, volgens het generieke kader, op de landbodem toepassen van partijen grond of baggerspecie. Een van de uitgangspunten van dit generieke kader is namelijk dat de milieu hygiënische kwaliteit van de toe te passen partij grond of baggerspecie geschikt moet zijn voor het gebruik van de ontvangende bodem (de bodemfunctieklasse).

De ontgravingskaart geeft een indicatie van de chemische kwaliteit van een partij grond die wordt ontgraven voor toepassing elders. Hierbij is onderverdeling gemaakt in de bovengrond (0 – 0,5 m –mv) en de ondergrond (0,5 – 2,0 m – mv).

Op de toepassingskaart is de kwaliteitsklasse aangegeven waar een partij grond of baggerspecie aan moet voldoen wanneer men deze op een bepaalde locatie binnen de deelnemende gemeente wil toepassen.

Informatie of vragen?

Heeft u vragen over het toepassen van grond en/of het (nieuwe) beleid? Dan kunt u contact opnemen met Klaas Slagman via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 140511 (zonder netnummer).

Meer informatie

Ook kunt u op https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/ alle informatie rondom bodemkwaliteit vinden.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Interactieve website bodemkwaliteitskaart Fryslân

Via http://www.geosolutions.nl/sites/bkk-fryslan/ worden de diverse kaartlagen gecombineerd en kan degene die met grondverzet te maken heeft helder krijgen waar grond mag worden toegepast of niet. Via deze pagina onder het kopje documenten zijn de beleidsstukken van alle deelnemende gemeenten bereikbaar en wordt de link naar de website van Bodemplus vermeld.

Brochure grondverzet

Open het veldboekje bodem 2018 voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die hiermee te maken hebben.

Nota Bodembeheer

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?