Bodemkwaliteit

Home > Inwoners > Bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking. Hierin staan de eisen waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Samen met een aantal Friese gemeenten heeft Achtkarspelen een Nota bodembeheer opgesteld waarin de werkwijze is beschreven bij het omgaan met het Besluit bodemkwaliteit. Wat betekent dat voor u als gebruiker/toepasser van grond?

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Bodemkwaliteitskaart aangevuld met PFAS

Op 11 februari 2020 heeft het college de bodemkwaliteitskaart aangevuld met PFAS vastgesteld. In de afgelopen periode is in Fryslân een onderzoek uitgevoerd naar de achtergrondwaarden van PFAS in de bodem. Hieruit blijkt dat de achtergrondwaarden lager zijn dan de tijdelijke achtergrondwaarden zoals opgenomen in het Tijdelijk handelingskader van 29 november 2019. Het college heeft besloten om de tijdelijke landelijke waarden voor PFAS aan te houden voor onze bodemkwaliteitskaart. Dit betekent dat wordt aangesloten bij de toepassingsnormen uit het landelijke Tijdelijke handelingskader zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1- Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau (in ug/kg d.s.)

Functieklasse in zin van het Besluit Bodemkwaliteit
PFOS PFOA Overige PFAS Toepasbaar op land
Landbouw/natuur 0,9 0,8 0,8

Vrij, met uitzondering van grondwaterbeschermingsgebieden

Wonen 3,0 7,0 3,0 Wonen
Industrie 3,0 7,0 3,0 Industrie
Niet toepasbaar >3,0 >7,0 >3,0 Reiniging of Stort

Nieuwe norm PFAS

De minister heeft op 29 november 2019 de nieuwe tijdelijke achtergrondwaarde voor twee soorten PFAS in de Nederlandse bodem vastgesteld: PFOS en PFOA. Voor PFOS adviseert het RIVM een tijdelijke achtergrondwaarde van 0,9 microgram per kilogram droge stof. Voor PFOA is dit 0,8 microgram per kilogram droge stof. De waarden zijn opgenomen in Tabel 1. Op basis van deze tijdelijke achtergrondwaarden heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om het Tijdelijk Handelingskader PFAS aan te passen.
Heeft de grond of bagger een lagere concentratie PFOS of PFOA dan deze waarden? Dan kan deze verplaatst worden binnen de regels van het Besluit bodemkwaliteit..

Voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het ‘Tijdelijk handelingskader’.

Wat betekent dit voor het toepassen van grond?

De bodemkwaliteitskaart kan weer worden gebruikt als erkend bewijsmiddel voor locaties die onverdacht zijn voor bodemverontreiniging. Via de interactieve website bodemkwaliteitskaart Fryslân, geosolutions.nl, kunt u kijken of grond van locatie A naar B op basis van de bodemkwaliteitskaart kan, of dat er aanvullend onderzoek nodig is.

Partijen grond die voldoen aan de tijdelijke landelijke achtergrondwaarden voor PFAS mogen worden toegepast.

Achtergrondinformatie 

Bij het tijdelijk opslaan en toepassen van grond maakt onze gemeente en Provincie Fryslân gebruik van bodemkwaliteitskaarten en bodembeheernota’s. Onze kaart is in 2018 vastgesteld en is geldig voor 10 jaar.

Tijdspad Landelijk

Het tijdelijke handelingskader is vastgesteld voor geheel Nederland en zal in een later stadium verankerd worden in de Regeling bodemkwaliteit. Vanaf nu is een tijdelijke landelijke achtergrondwaarde bekend. Een definitieve achtergrondwaarde wordt op zijn vroegst medio 2020 verwacht. In het definitieve handelingskader worden de nu geldende toepassingsnormen mogelijk opnieuw aangepast.

Melden

Toepassingen van grond en baggerspecie meldt u via het landelijke digitale meldpunt.

Erkende bodemintermediairs

Omdat de herkomst van eenmaal toegepaste grond vaak niet meer te achterhalen is, wordt door de gemeente bij niet-gemelde grondtoepassingen een NEN5740 bodemonderzoek geëist, uitgevoerd door een erkende bodemintermediair. Dit zijn personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer vervullen (milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en inspectie) en onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever/ eigenaar/ initiatiefnemer). De erkende bodemintermediairs kunt u vinden op https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/.

Op deze manier kan de gemeente de kwaliteit van de bodem met behulp van de bodemkwaliteitskaart blijven garanderen.

Besluit bodemkwaliteit

De gemeente heeft een Nota bodembeheer opgesteld samen met een aantal Friese gemeenten. De deelnemende gemeenten maken bij de toepassing van grond en baggerspecie nagenoeg volledig gebruik van het landelijke generieke beleidskader. Ondanks dat in onze gemeente sprake is van relatief schone grond en er relatief weinig grondverzet wordt uitgevoerd, is voor wegbermen, kabel- en leidingen en baggerspecie gekozen voor gebied specifiek beleid.

Om het toepassen van grond of baggerspecie binnen de regio te kunnen faciliteren, zijn door de gemeenten een functiekaart en bodemkwaliteitskaarten opgesteld. De bodemkwaliteitskaarten bestaan uit:

  • een toepassingskaart;
  • een ontgravingskaart.

De bodemfunctiekaart speelt een rol bij het, volgens het generieke kader, op de landbodem toepassen van partijen grond of baggerspecie. Een van de uitgangspunten van dit generieke kader is namelijk dat de milieu hygiënische kwaliteit van de toe te passen partij grond of baggerspecie geschikt moet zijn voor het gebruik van de ontvangende bodem (de bodemfunctieklasse).

De ontgravingskaart geeft een indicatie van de chemische kwaliteit van een partij grond die wordt ontgraven voor toepassing elders. Hierbij is onderverdeling gemaakt in de bovengrond (0 – 0,5 m –mv) en de ondergrond (0,5 – 2,0 m – mv).

Op de toepassingskaart is de kwaliteitsklasse aangegeven waar een partij grond of baggerspecie aan moet voldoen wanneer men deze op een bepaalde locatie binnen de deelnemende gemeente wil toepassen.

Informatie of vragen?

Heeft u vragen over het toepassen van grond en/of het (nieuwe) beleid? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer).

Op https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/ vindt u alle informatie rondom bodemkwaliteit.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Interactieve website bodemkwaliteitskaart Fryslân

Via http://www.geosolutions.nl/sites/bkk-fryslan/ worden de diverse kaartlagen gecombineerd en kan degene die met grondverzet te maken heeft helder krijgen waar grond mag worden toegepast of niet. Via deze pagina onder het kopje documenten zijn de beleidsstukken van alle deelnemende gemeenten bereikbaar en wordt de link naar de website van Bodemplus vermeld.

Brochure grondverzet

Open het veldboekje bodem 2018 voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die hiermee te maken hebben.

Nota Bodembeheer