Onroerendezaakbelasting (OZB)

Home > Inwoners > Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Bent u eigenaar van een koopwoning, bedrijfsgebouw of stuk grond? Jaarlijks betaalt u hiervoor onroerende zaakbelasting (ozb) aan de gemeente. Huurt u een woning? Dan hoeft u geen ozb te betalen. Huurt u een bedrijfsgebouw? Dan moet u wel ozb betalen.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Wat is de WOZ?

De WOZ wordt gebruikt om te bepalen hoe hoog uw ozb is. De WOZ is de waarde van uw huis op 1 januari van vorig jaar. Deze waardepeildatum is vastgelegd in de Wet WOZ. Heeft u dit jaar verbouwd of nieuw gebouwd? Dan kijkt de gemeente naar de feitelijke situatie van uw woning op 1 januari 2020. Dit is de toestandsdatum.

De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw huis, gebouw of perceel grond elk jaar vast. De waarde is gelijk aan het bedrag dat uw huis opbrengt als het wordt verkocht. Om de waarde te bepalen kijkt de gemeente onder andere naar soortgelijke huizen die zijn verkocht rond 1 januari van het vorige jaar.

Wanneer woning en wanneer niet-woning?

  • Een pand valt onder de categorie woning als ten minste 70 procent als woning wordt gebruikt. Garages vallen ook onder het begrip woning.
  • Panden waarvan de waarde niet voor minimaal 70 procent aan de woning is toegekend vallen onder niet-woningen.

Taxatieverslag

U kunt het taxatieverslag digitaal inzien.

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de gemeentelijke belasting die u moet betalen of met de WOZ-waarde van uw pand? Dan kunt u bezwaar maken.

Kwijtschelding aanvragen

De gemeente Achtkarspelen heeft een kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen. In sommige gevallen is hele of gedeeltelijke kwijtschelding van de onroerende zaakbelastingen mogelijk.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De OZB die u moet betalen is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of land. Dit percentage is voor iedereen gelijk en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad.

Voor 2020 zijn de tarieven (percentages):

Voor woningen

  • eigenarenbelasting:  0,1563%
  • gebruikersbelasting: 0%

Voor niet-woningen

  • eigenarenbelasting: 0,2881% 
  • gebruikersbelasting: 0,2299%

Rekenvoorbeeld

De WOZ-waarde van uw woning is vastgesteld op € 200.000. U vermenigvuldigt dan de WOZ-waarde met het percentage voor eigenaren van woningen (0,1563%). De ozb is dan: € 200.000 x 0,1563%  = € 312,60.