Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Home > Inwoners > Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Sloopmelding gebouw of deel gebouw

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als u een bouwwerk gaat slopen moet u dit melden, tenzij u gaat slopen aan een monument, beschermd stads- en/of dorpsgezicht of volgens het bestemmingsplan.

Geef uw sloopmelding door

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Sinds 1 april 2012 is de sloopvergunning vervangen door de sloopmelding. Er is dus geen vergunning meer nodig voor het slopen van een gebouw of woning, of voor een verbouwing waarbij asbest vrijkomt.

Het is nog wel mogelijk dat er volgens andere wetgeving (zoals de Monumentenwet) een omgevingsvergunning nodig is. In dat geval is een samenloopregeling van toepassing.

De sloopmelding is verplicht als:

 • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden, of;
 • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m³ of meer;
 • voor asbest verwijderen geldt geen volume ondergrens.

Vier weken voordat u met de werkzaamheden start moet u dit melden bij de gemeente waarin het bouwwerk ligt. In een beperkt aantal gevallen is de meldingstermijn 5 werkdagen. Zie hiervoor "uitzonderingen op de normale termijn."

De sloopmelding bestaat uit een volledig ingevuld (elektronisch) meldingsformulier met bijlagen.

Als het verplicht is om bij de melding een asbestinventarisatierapport, sloopveiligheidsplan, trillingsonderzoek en/of akoestisch onderzoek te overleggen, dan moet u deze rapporten samen met het meldingsformulier indienen.

Een (elektronisch) meldingsformulier versturen zonder het vereiste asbestinventarisatierapport of een rapport dat niet voldoet aan de eisen is geen sloopmelding.

Het elektronische meldingsformulier staat op www.omgevingsloket.nl. Het formulier is via die website ook als .pdf-bestand te downloaden.

Uitzonderingen op de normale termijn

Het bevoegd gezag kan in vier situaties afwijken van de termijn van vier weken:

 • In geval van een directe noodzaak tot sloop bij calamiteit;
 • In geval van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden mag het bevoegd gezag de termijn tot vijf werkdagen beperken. Dit geldt alleen als de normale termijn leidt tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot;
 • Voor particulieren die zelf asbesthoudende toepassingen gaan verwijderen geldt een meldingsplicht met een termijn van vijf werkdagen. De toepassingen zijn in het Bouwbesluit duidelijk benoemd. In deze gevallen is geen asbestinventarisatie nodig. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbesthoudende golfplaten met een maximum van 35 m² per kadastraal perceel (voor een volledig overzicht kijkt u bij de voorwaarden);
 • In geval het bevoegd gezag besluit de termijn van vier weken te verkorten.

Voorwaarden

De voorwaarden waaronder gesloopt mag worden staan in het bouwbesluit. Zodra er sprake is van het verwijderen van asbest gelden ook voorwaarden uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Voor het werken met asbest zijn de specifieke voorwaarden in de Arbo wet- en regelgeving van toepassing.

Aanvullende voorwaarden

Na ontvangst van de sloopmelding kan het bevoegde gezag nadere voorwaarden opleggen om de sloopwerkzaamheden op verantwoorde manier te laten plaatsvinden. De voorwaarden zijn een aanvulling op de inhoudelijke voorschriften van het Bouwbesluit.

De voorwaarden richten zich op het voorkomen of beperken van hinder en een onveilige situatie tijdens de sloop.

Start en gereed melden werkzaamheden

Minimaal twee werkdagen voor de werkzaamheden starten moet de sloper dit melden bij de verantwoordelijke gemeente. De sloper moet ook uiterlijk één werkdag na beëindiging van de werkzaamheden de werkzaamheden afmelden. Vul het online formulier in.

Voor particulieren gelden de volgende uitzonderingen

Het verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen:

 • waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn;
 • maar die geen dakleien zijn;
 • afkomstig uit een woning of een op het erf hiervan staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn;
 • tot een maximum van 35 m² per kadastraal perceel.

Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking:

 • dat afkomstig is uit een woning of uit een op het erf hiervan staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of hiervoor bedoeld zijn;
 • tot een maximum van 35 m² per kadastraal perceel.

Asbestwijzer

Kijk voor meer informatie over asbest in het Dossier Asbest van de rijksoverheid. Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Als u een dak gaat slopen waar asbest in zit, kunt u daar mogelijk subsidie voor aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Gegevens bij de sloopmelding

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.