Subsydzje Fryske taal en kultuer

Home > Inwoners > Subsydzje Fryske taal en kultuer

Subsydzje Fryske taal en kultuer

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Foar aktiviteiten op it mêd fan de Fryske taal en kultuer kinne jo by de gemeente subsydzje oanfreegje.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Foar it organisearjen fan aktiviteiten op it mêd fan de Fryske taal en kultuer ha wy subsydzjemooglikheden.

Brûk it online oanfraachformulier Fryske taal en kultuer om subsydzje oan te freegjen (minimaal acht wiken foar’t de aktiviteit wêze sil)

Subsydzjeregeling

Sjoch foar de betingsten de Subsidieregeling Samenleving.

Kontakt

Foar fragen kinne jo kontakt opnimme fia telefoannûmer 14 0511 of email gemeente@achtkarspelen.nl