WOZ-waarde

Home > Inwoners > WOZ-waarde

WOZ-waarde

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De WOZ (waarde onroerende zaak) wordt elk jaar bepaald aan de hand van de waarde van het pand of woning. Het gaat hierbij om de waarde van het object op 1 januari van het voorgaande jaar (peiljaar). Met de vastgestelde WOZ bepaalt de gemeente de hoogte van de OZB (onroerendezaakbelasting). In de aanslag die u ontvangt staat de waarde van uw object en welk bedrag u uiteindelijk moet betalen. Ook wordt de WOZ gebruikt voor andere belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing, het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, de waterschapsheffing (omslag gebouwd) en bij successierecht voor woningen. 

Bekijk uw taxatieverslag (DigiD nodig)

Bezwaar maken

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Wie ontvangt een WOZ-beschikking?

U ontvangt een WOZ-beschikking als u op 1 januari:

  • eigenaar was van een woning;
  • eigenaar was van een woning in aanbouw;
  • eigenaar was van een bouwterrein;
  • eigenaar en/of gebruiker was van een niet-woning of gecombineerd pand;
  • eigenaar en/of gebruiker was van een perceel grond of water;
  • huurder was van een woning.

Hoe wordt de WOZ bepaald?

De WOZ is gelijk aan het bedrag wat uw pand zou opbrengen als het vrij wordt verkocht (vrije verkoopwaarde). Voor de waardebepaling wordt gekeken naar soortgelijke panden die verkocht zijn rond de waardepeildatum. De waardepeildatum is altijd 1 januari van het vorige jaar. De waardepeildatum is dit jaar dus 1 januari 2019. 

Taxatieverslag opvragen

Het landelijke portaal van WOZ-waarde loket biedt u de mogelijkheid de WOZ van woningen te raadplegen. Dit landelijke WOZ-loket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. De WOZ van woningen gelegen in Achtkarspelen zijn op te vragen via het WOZ-loket. De gemeente is vanaf eind 2017 aangesloten op de 'Landelijke Voorziening WOZ'. De WOZ ingaande het jaar 2016 worden hier vermeld.

De WOZ is ook op te vragen bij de gemeente. De WOZ kan telefonisch verstrekt worden, of per e-mail via gemeente@achtkarspelen.nl. Vermeld hierbij het adres en de woonplaats van de woning waarvan u de WOZ wilt opvragen.

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde?

U kunt bezwaar maken indien u het niet eens bent met de vastgestelde waarde. De gemeente Achtkarspelen heeft elk jaar tijdens de periode dat u bezwaar kunt maken, een gratis taxateur voor u beschikbaar