Frysk

Home > Inwoners > Frysk

Frysk

Wolkom op ús Fryske webside!

Yn dit Frysktalige diel fan ús webside fine jo ynformaasje oer it Frysk taal- en kultuerbelied yn Achtkarspelen. Ek kinne jo hjir nijsgjirrige brosjueres en oare ynformaasje yn it Frysk fine, lykas it boargerjierferslach en it kultureel fytsrûntsje.

De Fryske taal

De Fryske taal

Oare ynformaasje

Alle ynformaasje