Geurverordening intensieve veehouderij Harkema-Drogeham

Home > Inwoners > Geurverordening intensieve veehouderij Harkema-Drogeham

Geurverordening intensieve veehouderij Harkema-Drogeham

In de vergadering van 21 september 2017 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen de Verordening geurhinder en veehouderij Achtkarspelen 2017 - gebied Harkema-Drogeham vastgesteld. Tegen de vastgestelde geurverordening is geen bezwaar of beroep mogelijk. De vaststelling van de geurverordening is op woensdag 27 september 2017 bekend gemaakt in de Actief en het Gemeenteblad, en treedt een dag na de bekendmaking in werking. Het aanhoudingsbesluit van 19 november 2015 vervalt daarmee automatisch.

Inhoud geurverordening

De geurverordening vormt een uitwerking van het coalitieakkoord 2016-2018. De gemeentelijke geurverordening legt vast dat de geurnorm voor het buitengebied tussen Harkema en Drogeham 4,5 ouE/m3 bedraagt. De algemene landelijke norm van 8 ouE/m3 uit de Wet geurhinder en veehouderij is daarmee voor dit gebied niet meer van toepassing. De strengere norm zorgt ervoor dat de geurbelasting, afkomstig van de intensieve veehouderijen, in het gebied Harkema-Drogeham niet meer kan toenemen.

De geurverordening bevat de regeling voor de afwijkende geurnorm en de kaart met de specifieke begrenzing van het gebied Harkema-Drogeham waarvoor deze norm geldt. Bij de geurverordening hoort een geurgebiedsvisie die als onderbouwing van de afwijkende norm dient, en een uitleg van de systematiek rond geurnormen bevat.

De documenten zijn via de onderstaande links in te zien. De volledige inhoud van de geurverordening is ook via www.overheid.nl te raadplegen, onder de lokale wet- en regelgeving.