Histoarje

Home > Inwoners > Histoarje

Histoarje

Yn 1338 hearre wy foar it earst wat fan it hjoeddeistige Achtkarspelen. It gebiet mei acht tsjerkedoarpen, kerspelen neamd, wurket as ienheid mei syn geastliken, foarname lju en grietmannen as de grietenij Octo Parrochiae. De acht kerspelen binne dan Tortwalda, Suderhusum, de Sancto Augustino, Asterham, Westerham, Optwijsel, Uppost en Lytsepost.

Kleasters

Neist de acht kerspelen binne der ek twa kleasters oanwêzich yn de grietenij. 'Jerusalem' by it hjoeddeistige Gerkeskleaster en 'Sepulchrum S. Mariae' (Buwekleaster) by it hjoeddeistige Droegeham. De kleasters bringe de ferfening op gong en sa wurde der in stikmannich nije delsettings kreëarre.

1500-1800

Yn dizze tiid heart de grietenij ta it bisdom fan Munster, mar rûn 1500 hinne wurde kerspelen de sechde grietenij fan Oostergo. As yn 1580 it Roomske geloof ferbean wurdt, ferfalle de kleasters fluch. De oerbleaune turf wurdt ferkocht oan Utrechtse keaplju. Om 1800 hinne falle de ynkomsten út de turf wei en komt der in radikale ommekear. De oerbleaune heidefjilden sûnder turfûntginningsmooglikheden wurde útstjitgebieten yn in liberaal tinkend Fryslân. De lânbou kriget de kâns har te fêstigjen yn stevige strukturen op basis fan rjocht fan de sterkste. Hjirtroch falle in soad arbeiders bûten de boat en begjinne sels nije bedriuwsfoarmen yn de agraryske sektor.