It Jeltingahûs

Home > Inwoners > It Jeltingahûs

It Jeltingahûs

De namme Jeltingahûs is ûntliend oan de famyljenamme Jeltinga. Dy famylje wenne om 1600 hinne oan de dyk nei Kollum. It hûs is boud yn opdracht fan Jacob Kuipers (1841 – 1906). Jacob wie in heareboer, dy’t as rintenier yn 1877 it Jeltingahûs bouwe liet. Fan it mânske kompleks mei koetshuzen en stâlen is no allinne noch mar de wenning oer. Dy koetshuzen en stâlen ha yn de jierren 1914 – 1918 noch tsjinst dien as opfangsintrum foar Belgyske flechtlingen.

1914-1921

Nei it ferstjerren fan de widdo fan Kuipers, Antje Siccama, waard it hûs yn 1914 yn in publike ferkeaping kocht troch de hear P.S. Bakker. Hoewol’t der yn de keapakte stie dat it Jeltingahûs ôfbrutsen wurde moast, waard nei famyljeberie besletten dat net te dwaan. De hear J.A. Zaalberg (âld-gemeentesekretaris fan Zaandam) hat fan 1916 – 1921 it Jeltingahûs bewenne. De hear Zaalberg hat as direkteur fan it Nederlands Registratuurbureau fan grutte betsjutting west foar de argyffoarming fan gemeenten.

1921-1962

Boargemaster P. Eringa fan Achtkarspelen (1917 – 1945) waard yn 1937 eigner fan it Jeltingahûs. Yn 1959 kocht de gemeente it Jeltingahûs fan de âld-boargemaster. Dêrnei waard it Jeltingahûs yngripend ferboud. Yn de riedsgearkomste fan 17 april waard it hûs mei direkte yngong ferklearre ta “huis der gemeente”. By it wurkbesyk fan Keningin Juliana op 21 april 1961 waard it gebou foar it earst offisjeel brûkt. Tenei waarden de riedsgearkomsten yn it Jeltingahûs holden, de earste op 26 juny 1961. Tenei waarden der ek houliken sletten en gearkomsten holden. Yn 1962 waard oan it Jeltingahûs in wenning foar de gemeenteboade boud. 

Ferbining mei it gemeentehûs

It gemeentehûs sels siet destiids yn it gebou Nijenstein oan de Foarstrjitte yn Bûtenpost. Op 17 febrewaris 1976 joech doetiidsk boargemaster H. Ottevanger it startsein foar de bou fan it gemeentekantoar by it Jeltingahûs. Yn 1977 waard dat nije kantoar yn gebrûk nommen. Op 17 april 1998 joech boargemaster B. Schmidt it offisjele startsein foar de nijbou en renovaasje fan it gemeentehûs.

De nijbou waard dêrby streekrjocht ferbûn mei it Jeltingahûs. Dêrfoar wie it nedich dat de boadewente oan it Jeltingahûs ôfbrutsen waard. Dat barde yn april 1998. Op 6 april 1999 waard út ein setten mei de renovaasje fan it Jeltingahûs. Op 25 maart 1999 waard de lêste riedsgearkomste holden yn de riedseal yn it hûs. Fan 29 april 1999 ôf wurde de riedsgearkomsten holden yn de nije riedseal yn de nijbou fan it gemeentehûs. Nei de ferbouwing bleau it Jeltingahûs wol yn gebrûk as troulokaasje.

Op sneon 25 septimber 1999 waard it fernijde en renovearre gemeentehûs yn gebrûk nommen. Der is no ien foarplein mei dêroan de yntree fan it gemeentehûs en it Jeltingahûs. Der is in gearhingjend gehiel ûntstien.