Lânskip

Home > Inwoners > Lânskip

Lânskip

DykswallenKûlisselânskip

It kûlisselânskip fan de Noardlike Fryske Wâlden ûnderskiedet him troch in netwurk fan smelle beplantingseleminten yn ‘e foarm fan dykswâlen en elzesingels. De grutte fan it gebiet, de relatyf lytse stikken lân en de tichtens fan it netwurk fan dykswâlen en elzesingels jouwe it gebiet grutte kultuerhistoaryske, lânskiplike, ekologyske en rekreative wearden, dy’t unyk binne foar Nederlân.

Dykswâl

In dykswâl is in langhalige ierden wâl mei beplanting oan ien stik mei in ferskaat oan beammen en strewiel, lykas in iik, bjirk, koetsekraal, hagedoarn en kryk. Meastentiids leit oan beide siden in groppe, fan wêr út it wâllichem foarme is. Dykswâlen waarden brûkt as wyld-, fee en wynkearing, as eigendomsmarkearring en as leveransier fan hout.

Elzesingel

In elzesingel bestiet meastentiids út in twasidige begroeiïng fan beammen, strewiel en krûden by de wâlen fan sleatten en wiken lâns. De begroeiïng komt spontaanwei op op it nivo dêr’t it wetter yn ‘e winter it heechste peil berikt hat. In kwalitatyf goede singel bestiet út in laach beammen, in laach strewiel en in krûdlaach.

Dobbe

In dobbe is in poel dy’t de minsk oanlein hat as drinkplak foar it fee. Hjirtroch binne se meastentiids net sa grut. In dobbe leit faak yn in hoek fan in stik lân.

Pingo

Pingo’s, einliks pingoruïnes, binne yn de iistiid ûntstien troch it teien fan iishichtes. It tek fan boaiemmateriaal fan de iishichtes glied by de râne del nei ûnderen. Sa ûntstie nei it teien in wetterplasse mei in ringwâl der om hinne. Hjir en dêr is dizze struktuer noch werkenber, mar meastentiids is dizze ringwâl egalisearre. Pingo’s binne folle grutter as dobben en lizze meastentiids midden yn in stik lân.