€ 5.000 foar oanskaf Fryske berne- en jeugdboeken (06-03-2019)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > € 5.000 foar oanskaf Fryske berne- en jeugdboeken

€ 5.000 foar oanskaf Fryske berne- en jeugdboeken (06-03-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 03-04-2019.

Yn it ramt fan it Frysk taalbelied hat de gemeente Achtkarspelen besletten om foar de oanskaf fan Fryske berne- en jeugdboeken € 5.000 beskikber te stellen foar it foarskoalsk, primêr en fuortset ûnderwiis.

De skoallen kinne foar € 200 Fryske boeken bestelle en de pjutteopfang foar € 100. Max de Haan, wethâlder Frysk: “Hjirmei wolle wy it (foar)lêzen fan Fryske boeken yn it ûnderwiis stimulearje, want meartaligens yn it ûnderwiis is wichtich.” De wethâlder hat de boeken oerlange oan basisskoalle De Claercamp út Gerkeskleaster, dy’t as earste de boeken besteld hat.

De pjutteopfang en de skoallen kinne de boeken bestelle by boekhannel The Read Shop yn Bûtenpost en boekhannel Bruna yn Surhústerfean.

Miranda Renkema, direkteur De Claercamp, wethâlder Max de Haan en skoallebern

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?