Hulp voor ondernemers (17-04-2020)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Hulp voor ondernemers

Hulp voor ondernemers (17-04-2020)

RSS

Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Ook ondernemers worden zwaar getroffen. Het kabinet heeft verschillende landelijke maatregelen bekend Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Ook ondernemers worden zwaar getroffen. Het kabinet heeft verschillende landelijke maatregelen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. De gemeente Achtkarspelen heeft gekeken welke ondersteuning de gemeente kan bieden bovenop het pakket aan maatregelen van de Rijksoverheid. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie. 

Wij willen onze ondernemers wijzen op de dienstverlening van YnBusiness. Dit is een gezamenlijk initiatief van onder andere het bedrijfsleven, Provinsje Fryslân en het Innovatiepact Fryslân (IPF). Het primaire doel is de ondernemer te ondersteunen bij de groei van het bedrijf. Daarnaast willen de partners het ruime aanbod aan ondersteuning dat zij bieden, nauwer aan laten sluiten op de daadwerkelijke behoeftes van ondernemers. 

Ga voor meer informatie naar: www.ynbusiness.nl/corona-faq. Heeft u vragen? Ynbusiness is bereikbaar via telefoonnumer 058-7600500 of stuur een e-mail met uw vraag naar info@ynbusiness.nl.


Gemeentelijk ondersteuningspakket voor ondernemers, stichtingen en verenigingen 

De gemeente Achtkarspelen neemt aanvullend een aantal maatregelen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen.  

 • Betalingsregeling gemeentelijke belastingen

Ondernemers kunnen vragen om uitstel van betaling (bedrijf en privé) van de gemeentelijke belastingen tot eind augustus. Dit gaat om onroerendgoedbelasting, rioolheffing, eventueel reclameheffing en afvalstoffenheffing. De betalingsregeling is ook van toepassing op opgelegde aanslagen die normaal gesproken voor eind mei 2020 moeten worden betaald.  

Voor een aanslag waarvoor een machtiging tot automatische incasso is afgegeven kan de incasso worden opgeschort tot eind augustus 2020. De aanslag wordt dan door de gemeente afgeschreven in zeven maandelijkse- termijnen tot en met februari 2021.  

Voor de opgelegde aanslagen, waarvoor geen automatische incasso is afgegeven en die normaal gesproken voor eind mei 2020 moeten worden betaald, wordt eveneens de bovenstaande mogelijkheid geboden. Dit kan zowel alsnog met een machtiging tot automatische incasso of de afspraak wordt schriftelijk gemaakt en bevestigd door de gemeente. 

Uitstel aanvragen kan via onderstaande button.
Vraag uitstel betalingen aan

 • Leges verleende evenementenvergunningen

Betaalde kosten (leges) voor evenementen die definitief niet doorgaan, worden op verzoek door de gemeente terugbetaald. Voor evenementen die doorschuiven is het noodzakelijk een tweede aanvraag te doen, hiervoor worden geen leges in rekening gebracht. Ook in geval van kosten voor een omgevingsvergunning (bouwleges) gekoppeld aan een evenement, worden deze op verzoek door de gemeente terugbetaald. Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht bij evenementen die worden verplaatst naar uiterlijk 2021. 

 • Betalingsachterstanden

Voor invorderingsmaatregelen op betalingsachterstanden van ondernemers zijn maatwerkoplossingen bespreekbaar. Neem voor een eventuele opschorting tot 31 juli contact op met de gemeente via e-mail, innen8k@achtkarspelen.nl.

 • Aanvragen van tijdelijke ontheffing winkelopeningstijden

De gemeente Achtkarspelen wil bereiken dat winkels in de gestelde periode van de coronamaatregelen (de door de Rijksoverheid gestelde periode t/m 6 april) op zondagen eerder open mogen, namelijk tussen 9.00 en 18.00 uur in plaats van de huidige openstelling tussen 13.00 en 18.00 uur. Met de maatregel kunnen ondernemers hun klantenstroom beter spreiden, zodat de volksgezondheid niet in het geding komt. Hiervoor dient een ontheffing te worden aangevraagd. Deze aanvraag kan online worden ingediend. De leges hiervoor worden vanwege deze crisisperiode niet in rekening worden gebracht.

Het aanvraagformulier kunt u invullen via deze link >  Aanvraagformulier tijdelijke ontheffing winkelopeningstijden.

 • Vergunningaanvragen

Bij vergunningaanvragen blijft de gemeente zijn best doen om de dienstverlening op het gebruikelijke niveau te houden. Vergunningen verlenen we binnen de wettelijke termijnen. 

 • Bedrijfskavels

Heeft u als ondernemer een optie op een bedrijfskavel? In overleg met de gemeente is deze optie te verlengen.  

 • Betaling facturen 

De gemeente blijft facturen zo spoedig mogelijk betalen.  

 • Afhalen en bezorgen

De horecabedrijven in de gemeente Achtkarspelen mogen overgaan op het afhalen of bezorgen van maaltijden. De voorschriften van het RIVM zijn samen met de algemene geldende verkeersveiligheidsvoorschriften leidend. 

 • Bevoorrading supermarkten 

De supermarkten in de gemeente Achtkarspelen krijgen, tot nader te bepalen moment, de gelegenheid voor ruimere bevoorradingstijden (24 uur per dag).  

 • Verleende subsidies  

Initiatiefnemers van activiteiten en/of evenementen waarvoor al subsidie is verleend, maar die zijn geannuleerd vanwege het coronavirus, gaat de gemeente benaderen. Per situatie bekijken we of terugbetaling van subsidie aan de orde is. Zijn er bijvoorbeeld al kosten gemaakt, dan wordt daar rekening mee gehouden. 

 • Huurinkomsten gemeentelijke sportaccommodaties

Huurders van sportaccommodaties krijgen op verzoek uitstel van betaling van drie maanden. De huur van gemeentelijke sportaccommodaties door sportverenigingen en -clubs wordt tijdens de corona-sluiting niet in rekening gebracht. Ook voor pachters van de kantines van de sporthallen wordt de voorlopige sluitingsperiode tot 1 juni gecompenseerd.
 Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers 2 

De ZZP-ers zijn een belangrijke groep ondernemers in onze gemeente. Steunmaatregelen voor deze groep ondernemers wordt namens de gemeente, uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF). Via de bovengenoemde pagina kunt u informatie krijgen en u aanmelden voor ondersteuning. 

Sinds 25 maart 2020 kunt u in aanmerking komen voor een voorschot op de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). De TOZO wordt verlengd tot eind september 2020. Aanvragen kan vanaf 1 juni in de woongemeente van de ondernemer. Er zijn wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling:

 • De verlengde regeling bevat een partnertoets. Alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in levensonderhoud.
 • U kunt ook in TOZO 2 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen (maximaal 10.157 euro, tegen een verlaagd rentepercentage). De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement. De maximale totale som van de lening is vastgesteld op 10.157 euro (dus TOZO 1 en TOZO2 gezamenlijk). Heeft u het maximale bedrag aan lening al in TOZO 1 aangevraagd, dan kunt u geen gebruik meer maken van de lening voor bedrijfskrediet.

Lees voordat u daadwerkelijk een aanvraag gaat doen de informatie op de website van BZF aandachtig door.  

Als u door de uitbraak van het coronavirus financiële schade heeft, waardoor uw bedrijf in gevaar komt, dan kunt u zich melden via de website www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona. Op deze pagina staat alle actuele informatie die betrekking heeft op de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de impact hiervan voor ondernemers. De informatie wordt dagelijks bijgehouden.  

U kunt contact met hen opnemen via e-mail  info@bureauzelfstandigenfryslan.nl.  

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken, aangezien u voor hulp en vragen over de TOZO terecht kunt bij BZF.

Vraag TOZO 2 aan
 Steunpakket 2.0

Het kabinet heeft op woensdag 20 mei het nieuwe steunpakket van de overheid gepresenteerd. Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

Meer informatie over de afzonderlijke regelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.  

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

MKB-ondernemers in onder andere horeca, recreatie, evenementen en podia krijgen een belastingvrije tegemoetkoming voor hun vaste materiële kosten. Deze bijdrage is afhankelijk van bedrijfsomvang, hoogte vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). De tegemoetkoming kent een maximum van 50.000 euro voor vier maanden. De sectoren die voor de TOGS in aanmerking komen, zijn ook de sectoren die aanspraak kunnen maken op deze regeling. Deze regeling zal, vanaf half juni, via RVO aan te vragen zijn. De regeling geldt van 1 juni t/m 30 september 2020. Enkele voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers en dat is te zien aan de inschrijving bij de KvK. Het bedrijf moet voor 15 maart 2020 opgericht zijn.
 • Er is een omzetverlies van meer dan 30% door de coronacrisis.
 • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar, of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang/toegang. Een uitzondering zijn horecabedrijven met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Meer informatie is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vraag tegemoetkoming Vaste Lasten aan
 

 • Verlenging en aanpassing Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling wordt verlengd met een periode van vier maanden. De verwachting is dat deze NOW 2.0 vanaf 6 juli aan te vragen is. Er zijn wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling:

 • De vaste opslag wordt verhoogd naar 40%.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Ook bij NOW 1.0 wordt maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan januari-maart.
 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • De ontslagboete: Bedrijven die meer dan 20 werknemers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of personeelsvertegenwoordiging. Mocht er geen akkoord komen, dan moet er een aanvraag gedaan worden bij de Stichting van de Arbeid (nog op te richten). Ontbreekt een akkoord alsnog, dan volgt een boete van 5% van/op het totale subsidiebedrag. Bij overige ontslagen (minder dan 20 werknemers) blijft de correctie op de subsidie wel bestaan (de loonsom voor de ontslagen werknemer moet terugbetaald worden), maar wordt de subsidie dus niet extra verlaagd met een boete.
 • Werkgevers die NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om bij- en omscholing te doen. Hiervoor is het crisisprogramma NL Leert beschikbaar, waar men vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kan volgen.

Kijk ook op deze pagina voor meer informatie over de NOW: www.ynbusiness.nl/werktijdverkorting

Meer informatie en aanvragen NOW

 • Verlenging belastingmaatregelen (MKB & ZZP)

Voor ondernemers was het mogelijk om belastinguitstel aan te vragen. Dit is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn tot 1 oktober verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen (zoals versoepeling urencriterium zzp’ers, betaalpauze hypotheekverplichtingen) worden tot 1 september 2020 verlengd.

Voor meer informatie gaat u naar de website van de Belastingdienst
 

 • Kredietverlening en garanties aan ondernemers (MKB & ZZP)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling. De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 200 miljoen euro.

Voor meer informatie gaat u naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)


 

 • Tijdelijke Ondersteuning Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. Meer informatie leest u op de website van Rijksoverheid.Waar kunnen ondernemers verder terecht? 

Wij begrijpen dat er als ondernemer in deze coronacrisis veel op u afkomt en kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Wij bieden u graag een overzicht aan met  organisaties waar u met uw vragen terecht kunt.  

 • Ynbusiness

Zie hierboven voor meer informatie of ga naar de website: www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus

 • KvK coronaloket voor ondernemers

Voor veelgestelde ondernemersvragen over de coronacrisis gaat u naar de website van de Kamer van Koophandel.

 • Banken

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. 

 • Belastingdienst

Voor de belastingmaatregelen kunt u terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus

De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld. 
 Gemeentelijke contactpersoon voor ondernemers

Jeldrik Doevendans, gemeente Achtkarspelen 
Telefoon: 06 38 29 90 74 
Mail: j.doevendans@achtkarspelen.nl