Ontwerp Saneringsprogramma Wegverkeerslawaai N355/N369/N355 (10-07-2019)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Ontwerp Saneringsprogramma Wegverkeerslawaai N355/N369/N355

Ontwerp Saneringsprogramma Wegverkeerslawaai N355/N369/N355 (10-07-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 01-12-2019.

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen maakt bekend dat gedurende zes weken het ontwerp-saneringsprogramma ‘Wegverkeerslawaai N355/N369/N355’ ter inzage ligt. Dit is inclusief de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp.

Deze bekendmaking is op grond van artikel 87j, tweede lid, en artikel 89 van de Wet geluidhinder in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerp-saneringsprogramma omvat een verzoek aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu om met betrekking tot de N358 tussen Surhuizum en Surhuisterveen in aanmerking te komen voor de uitvoeringssubsidie voor het toepassen van een stiller type asfalt en het verzoek voor 44 saneringswoningen een hogere waarde vast te stellen.

Het ontwerp-saneringsprogramma is de basis voor het verkrijgen van subsidie voor toepassing van een stiller type wegdek en waar nodig uitvoeren van gevelmaatregelen aan de woning. Door het treffen van de maatregelen wordt de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai in de woningen omlaag gebracht. Alleen woningen die op de saneringslijst worden genoemd, komen in aanmerking voor sanering. Alle saneringswoningen zijn gelegen in de gemeente Achtkarspelen. De genoemde woningen komen in aanmerking voor een aanvullend onderzoek naar de noodzaak voor eventuele geluidwerende gevelmaatregelen. De betreffende bewoners/eigenaren zijn per brief hierover inmiddels geïnformeerd.

Het ontwerp-saneringsprogramma is op grond van artikel 110c. lid 2 van de Wet geluidhinder vindt u onderaan deze pagina. U kunt deze stukken ook op afspraak inzien vanaf 10 juli 2019 op het gemeentehuis te Buitenpost.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerp-saneringsprogramma kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging (tot en met 20 augustus 2019) worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor een toelichting op de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer K.F. Slagman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 140511 en kf.slagman@achtkarspelen.nl.

Alleen belanghebbenden, die tijdig (schriftelijk en/of mondeling) zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp-saneringsprogramma, kunnen later beroep instellen tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.