Stand van zaken zwembad Buitenpost (11-12-2019)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Stand van zaken zwembad Buitenpost

Stand van zaken zwembad Buitenpost (11-12-2019)

RSS

In 2020 willen we de bouw van het nieuwe zwembad in Buitenpost starten. Voor de bouw daadwerkelijk los kan moeten veel zaken geregeld worden, denk aan bijvoorbeeld ontwerp bestemmingsplan, aanbesteding, kapvergunning. Hier zijn afgelopen maanden stappen in gezet. In dit bericht leest u wat de laatste stand van zaken is.

Ontwerp van het bestemmingsplan

Om de nieuwbouw van het zwembad mogelijk te maken wordt er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In dit bestemmingsplan wordt naast de planologische regeling voor het zwembad en het bijbehorende parkeerterrein ook het wegbestemmen van de lpg meegenomen en wordt het bouwvlak van het naastgelegen tankstation wat vergroot ten behoeve van uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande wasstraat. Voordat een bestemmingsplan vastgesteld kan worden, doorloopt de gemeente een procedure die bestaat uit drie fasen: voorontwerp, ontwerp en vaststelling. Eerder heeft het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen. Hierover heeft u uw mening kunnen geven. Deze opmerkingen zijn meegenomen in de volgende fase; het ontwerpbestemmingsplan.

Het college heeft op dinsdag 10 december besloten het ontwerpbestemmingsplan Kuipersweg 74B en 74A Buitenpost (nieuwbouw zwembad) en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van het zwembad ter inzage te leggen. Deze besluiten worden gecoördineerd behandeld. Ook is besloten dat er geen milieueffecten rapportage nodig is voor deze locatie. Ook dit besluit ligt als onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Het collegebesluit wordt donderdag 12 december bekendgemaakt op www.achtkarspelen.nl/besluiten en woensdag 18 december op de gemeentepagina in De Feanster. De ontwerpbesluiten liggen vanaf 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 ter inzage voor zienswijzen. De publicatie van de ontwerpbesluiten kunt u ook terugvinden op www.achtkarspelen.nl, op de gemeentepagina in de Feanster en in de Staatscourant. Hierin staan ook de stappen vermeld voor het indienen van een eventuele zienswijze.

Verdere procedure

Het bestemmingsplan wordt na de ter inzage legging inclusief eventuele zienswijzen ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Als de gemeenteraad besluit het bestemmingsplan vast te stellen kan daarna de vergunning voor het bouwen van het zwembad worden verleend. Belanghebbenden die zienswijzen hebben kenbaar gemaakt kunnen dan eventueel in beroep bij de Raad van State.

Aanbesteding bouw zwembad

Het aanbestedingstraject voor de bouw van het nieuwe zwembad is in volle gang. Op basis van het ontwerpboek van de architect (in te zien op www.achtkarspelen.nl/zwembadbuitenpost) is de werkomschrijving gemaakt en op de markt gebracht. De verwachting is dat in de januari de aannemer bekend is die de bouw van het nieuwe bad gaat uitvoeren. De aannemer begint medio 2020 met de bouw en we verwachten in het tweede kwartaal van 2021 te kunnen zwemmen in het nieuwe zwembad.  

Kappen van bomen

Voor de bouw van het nieuwe zwembad en de inrichting van het parkeerterrein moeten bomen gekapt worden. De gemeente plant wel weer nieuwe bomen.
Voordat de graafwerkzaamheden starten worden bomen gekapt die nu op de plek staan waar het nieuwe bad komt. Later, voordat het bestaande zwembad gesloopt wordt, worden ook bomen gekapt voor de inrichting van het nieuwe parkeerterrein.

De kap van de bomen wordt in twee fasen uitgevoerd:

  • Fase 1: voor 15 maart 2020, voorafgaand aan de bouw van het toekomstige zwembad
  • Fase 2: verwachting tweede helft 2021, net voor de sloop van het bestaande zwembad

De aanvraag voor de kapvergunning wordt begin 2020 aangekondigd op de gemeentepagina in De Feanster. Wilt u het plan dan inzien? Dat kan op het gemeentehuis in Buitenpost.

Planning

Onder voorbehoud ziet het tijdspad er in grote lijnen als volgt uit:

  • Tot en met 29 januari 2020 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor zienswijzen.
  • In januari is de aannemer bekend
  • Voor 15 maart worden de eerste bomen gekapt
  • Medio 2020 verwachten we dat de aannemer kan beginnen

Alle informatie over het zwembad vindt u op www.achtkarspelen.nl/zwembadbuitenpost