Vluchtelingenopvang in Achtkarspelen (21-04-2016)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Vluchtelingenopvang in Achtkarspelen

Vluchtelingenopvang in Achtkarspelen (21-04-2016)

RSS
Dit item is verlopen op 16-07-2018.

De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft het college opdracht gegeven om een concreet plan te maken voor de noodopvang van 300 tot 350 vluchtelingen. Op termijn moet deze noodopvang omgevormd kunnen worden tot een AZC. Daarnaast gaat het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 250 tot 300 extra statushouders te huisvesten in Achtkarspelen.

De gemeenteraad van Achtkarspelen vergaderde donderdagavond 31 maart 2016 over de mogelijkheden van opvang van vluchtelingen in Achtkarspelen. Het college had op verzoek van de gemeenteraad een notitie over de mogelijkheden van vluchtelingenopvang in Achtkarspelen opgesteld. In de notitie ‘Vluchtelingenopvang in Achtkarspelen’ zijn de verschillende vormen van opvang uitgewerkt: crisisopvang, noodopvang, asielzoekerscentrum en statushouders.

Hieronder vindt u overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Deze informatie wordt, als het nodig is, geactualiseerd. Onderaan de pagina vindt u downloads, zoals de notitie 'Vluchtelingenopvang in Achtkarspelen'. Heeft u vragen? Stel uw vraag via het online formulier of bel naar 14 0511. Houd ook facebook.com/achtkarspelen in de gaten en volg ons op Twitter: @achtkarspelen.

Op deze pagina vindt u

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat heeft de gemeenteraad 31 maart 2016 besloten?

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om een concreet plan te maken voor de noodopvang van 300 tot 350 vluchtelingen. Op termijn moet deze noodopvang omgevormd kunnen worden tot een AZC. Daarnaast gaat het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 250 tot 300 extra statushouders te huisvesten in Achtkarspelen. Op de website van de gemeenteraad kunt u de raadsvergadering van 31 maart 2016 terugluisteren. Hier vindt u ook de moties die zijn ingediend.

Wanneer krijgen de inwoners van Achtkarspelen meer duidelijkheid?

In oktober legt het college de plannen voor de huisvesting van extra statushouders aan de raad voor. Het plan voor een noodopvangvoorziening verwacht het college eerder aan te kunnen bieden.

Hoe worden inwoners betrokken bij de plannen?

De komende tijd gaat het college in gesprek met inwoners, bedrijven en instellingen. Mede op basis van deze gesprekken worden voorstellen voor de raad geformuleerd.

Hoe blijf ik op de hoogte van actuele ontwikkelingen?

Alle actuele informatie over vluchtelingenopvang in Achtkarspelen kunt u rechtstreeks in uw mailbox ontvangen. Zo blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. U kunt uw e-mailadres doorgeven via opvang@achtkarspelen.nl. Zodra er nieuwe informatie is ontvangt u deze in uw mailbox.
Op www.achtkarspelen.nl/opvang is alle informatie over de opvang van vluchtelingen terug te lezen. Daarnaast worden regelmatig updates geplaatst op Facebook en op Twitter. Belangrijke ontwikkelingen worden ook op onze gemeentepagina in weekblad Actief en in de lokale media gepubliceerd.

Ik heb grond in eigendom om vluchtelingen op te vangen. Waar kan ik dit aanbieden?

Tot 5 mei 2016 kunnen eigenaren van particuliere grond, waarop een opvang van vluchtelingen gerealiseerd kan worden voor 300 tot 350 personen, zich melden bij de gemeente. Initiatieven kunnen via het formulier ‘particuliere grond’ ingevuld worden. In samenspraak met Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal de gemeente in de maand mei de aangeboden locaties beoordelen. Een onderdeel van de beoordeling kan een bezoek aan de aangeboden locatie zijn.

Waar moet particuliere grond voor vluchtelingenopvang aan voldoen?

De grond en locatie waarop vluchtelingen opgevangen kunnen worden moeten voldoen aan enkele voorwaarden. Voor de opvang van 300 tot 350 vluchtelingen is 2,5 tot 3 hectare grond nodig wat tegen de bebouwing aan ligt of in de directe omgeving daarvan. De grond moet voor 5 tot 10 jaar beschikbaar zijn tegen een acceptabele huurprijs. Een bouwrijpe locatie is een pré. Openbaar vervoer en een centrum zijn gelegen op maximaal 30 fietsminuten. Medische zorg, supermarkt en basisonderwijs is op maximaal 30 loopminuten afstand en voorgezet onderwijs op maximaal 60 fietsminuten.

Wat is het verschil tussen crisisnoodopvang, noodopvang, asielzoekerscentrum en statushouders?

  • Crisisnoodopvang

Opvang in locaties zoals sporthallen voor de duur van 72 uur, waarna vluchtelingen doorstromen naar een noodopvang of reguliere opvang. Is na 72 uur nog geen andere opvang beschikbaar? Dan kan een gemeente aanbieden om de crisisnoodopvang langer open te houden. De coördinatie van de crisisnoodopvang ligt bij de Veiligheidsregio (waar de gemeente onderdeel van is).

Achtkarspelen heeft van 30 september tot en met 16 oktober 2015 deze vorm van opvang geboden aan 39 vluchtelingen in Gerkesklooster-Stroobos. In het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom is overeengekomen de crisisnoodopvang af te bouwen. De afbouw is alleen mogelijk door opbouw van noodopvang of reguliere opvang.

  • Noodopvang

Hallen en locaties voor de duur van zes tot twaalf maanden met een opvangcapaciteit voor circa 300 of meer bewoners onder leiding van het COA. Hierna stromen vluchtelingen door naar een reguliere opvang. Door de hoge instroom van asielzoekers zijn zeker tot en met 2016 grotere noodopvangplekken nodig.  

  • Asielzoekerscentrum (AZC)

Een asielzoekerscentrum (AZC) dat door het COA wordt geëxploiteerd voor een termijn van minimaal 5 en maximaal 10 jaar met een opvangcapaciteit van 300 tot ongeveer 1.500 personen. Incidenteel worden recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties benut. Door de toename van het aantal asielzoekers investeert het COA in nieuwe azc’s.

  • Statushouders

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen (vergunninghouders) verhuizen naar een eigen woonruimte. Gemeenten hebben de taak om deze vergunninghouders te huisvesten. Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders.

Heeft de gemeente een verplichting in de opvang van vluchtelingen of is dit nog tegen te houden?

Gemeenten worden gevraagd hun steentje bij te dragen waar het gaat om het creëren van voldoende opvangplaatsen voor vluchtelingen. Het college van Achtkarspelen wil een 'thuis' zijn voor al haar inwoners en ook voor de mensen die noodgedwongen hun land hebben moeten verlaten, hun thuis hebben moeten opgeven en op zoek zijn naar een nieuw 'thuis'.

De opvang van vluchtelingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten, in samenwerking met de ketenpartners, waaronder het COA. Gemeenten hebben de opdracht om in onderling overleg de benodigde opvangplaatsen te realiseren. Dit is vastgelegd in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het Rijk op 21 december 2015 hebben gesloten.

Welke locaties zijn in beeld voor de opvang van vluchtelingen?

Door het college is een inventarisatie gemaakt van mogelijke locaties per vorm van opvang. Het COA heeft richtlijnen waar een locatie aan moet voldoen, zoals bereikbaarheid en aanwezigheid van voorzieningen (winkelcentrum, scholen, openbaar vervoer, medische zorg). Het college van Achtkarspelen vindt het daarnaast belangrijk dat de grond in eigendom is van de gemeente en dat de schaal in verhouding is tot de grootte van een dorpskern. Daarnaast kent elke opvangvorm aanvullende criteria voor een locatie. In bijlage 12 van het bijlagenboek vindt u een inventarisatielijst van mogelijke locaties in de gemeente.

Hoe regelt de gemeente de veiligheid binnen en buiten een opvanglocatie?

Op elke opvangplek voor vluchtelingen is 24 uur per dag beveiliging. Is er een ernstig voorval, of verstoring van de openbare orde? Dan neemt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of de gemeente contact op met de politie.

  • Openbare orde

De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Het beleid is er op gericht dat bij strafbare feiten het COA of de gemeente aangifte doet. Veroordeelt de rechter een vluchteling voor een ernstig misdrijf? Dan kan zijn verblijfsvergunning worden geweigerd.

  • Veiligheid binnen opvangplek

In een opvang werkt speciaal getraind personeel. Ze zijn speciaal getraind om mogelijke spanningen onder vluchtelingen te voorkomen. Het COA zorgt dat een opvangplek veilig is voor de bewoners. Iedere vluchteling ondertekent daarvoor de huisregels en krijgt voorlichting. Bijvoorbeeld om discriminatie te voorkomen en vrijheid van godsdienst te waarborgen.

Medewerkers van het COA spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Het COA kan ook straf opleggen. Zoals een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang.

Komt er extra politie in de gemeente?

Er komt geen extra politie. Een wijkagent zal als vast aanspreekpunt gekoppeld worden aan de opvang.

Wat voor soort vluchtelingen (gezinnen, alleenstaanden, etc.) wil de gemeente eventueel opvangen en heeft de gemeente hier invloed op?

De gemeente kan een voorkeur uitspreken. Maar afhankelijk van de instroom van vluchtelingen zal het COA bepalen welke soort vluchtelingen opgevangen worden. Er komt een evenredige verdeling van vluchtelingen verdeeld over de verschillende opvanglocaties in Nederland. Alleenstaande jongeren onder de 18 jaar worden elders opgevangen.

Wat wordt er gedaan aan de inburgering van de vluchtelingen?

Een deel van de vluchtelingen kiest ervoor te werken of studeren tijdens hun verblijf in de opvang. Werken of studeren vergroot de zelfredzaamheid en heeft een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling, toekomstperspectief en leefomgeving van de bewoner.

Afhankelijk van de fase van de procedure waarin een bewoner zich bevindt biedt het COA op het azc diverse educatieve programma’s aan. Bijvoorbeeld taallessen en de training ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’ voor bewoners die nog maar kort in Nederland zijn. Wie deze trainingen heeft gevolgd kan aanvullende taallessen volgen om nog beter Nederlands te leren spreken.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben en een reguliere woning in een gemeente aangeboden krijgen, gaan een inburgeringstraject volgen. Zij gaan naar school voor het leren spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. De gemeente ondersteunt de vergunninghouder in dit traject door een actieve taalstage en werkritme aan te bieden.

Uit welke landen komen de vluchtelingen?

De twee grootste groepen vluchtelingen komen op dit moment uit Syrië en Eritrea. In deze landen worden de mensenrechten ernstig bedreigd. In Syrië is een burgeroorlog gaande. Het leger van president Assad, de terroristische groepering Islamitische Staat (IS) en het verzet vechten tegen elkaar. In Eritrea is een militaire dictatuur aan de macht die de rechten van de mens ernstig schendt. De inwoners van Eritrea kunnen niet in vrijheid leven en vrezen voortdurend voor hun leven.

De belangrijkste herkomstlanden van vluchtelingen in 2015 waren:

  • Syrië: 47%;
  • Eritrea: 14%;
  • Irak: 6%;
  • Afghanistan: 5%.

Zijn er IS-aanhangers onder de vluchtelingen?

De overheid sluit niet uit dat er jihadisten zitten in de vluchtelingenstroom naar Europa. Het kabinet versnelt de verbeteringen in de registratie en identificatie van vluchtelingen. Dit gebeurt na de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs. Zo gaat de politie bij alle vluchtelingen vingerafdrukken afnemen. 

Hoeveel vluchtelingen worden toegelaten en hoeveel afgewezen?

Van januari tot en met oktober 2015 zijn ruim 45.000 asielverzoeken gedaan. Daarvan zijn ongeveer 31.500 toegekend omdat deze mensen bescherming nodig hebben. Dit is ongeveer 70% van alle aanvragen. 

Een afgewezen vluchteling kan in beroep gaan. Krijgt hij geen gelijk van de rechter? Dan moet de vluchteling terug naar het land van herkomst. Tot de uitspraak van de rechter mag hij in een asielzoekerscentrum blijven. Is de afwijzing definitief? Dan heeft de vreemdeling 28 dagen de tijd om te vertrekken. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) assisteert hierbij.

Mogen vluchtelingen met alleen economische motieven ook in Nederland blijven?

Nee. Asiel is een vorm van bescherming. Iedereen kan asiel aanvragen in Nederland. Maar een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgt iemand pas als hij terecht bang is voor vervolging in zijn land. Of als hij door de onveiligheid in zijn land niet kan terugkeren.

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Dat hangt af van de situatie van de individuele vluchteling. Er wonen in een asielzoekerscentrum (azc) mensen met een verblijfsvergunning, die moeten wachten tot ze een woning krijgen. De verblijfsduur van de verschillende groepen lopen daardoor nogal uiteen. Mensen met een asielstatus krijgen eerst een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (5 jaar). Deze vergunning wordt na 5 jaar meestal omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd. Behalve als er belangrijke redenen zijn om de vergunning in te trekken. Bijvoorbeeld als de veiligheid in het land van herkomst sterk is verbeterd.

Wat doen de vluchtelingen de hele dag?

Volwassenen volgen programma’s en begeleidingsgesprekken, afgestemd op de fase van de asielprocedure waarin zij zich bevinden. In het kader van zelfwerkzaamheid is het mogelijk mee te werken aan terreinonderhoud, het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes en dergelijke. Ze krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Ook kunnen bewoners en hun kinderen meedoen aan cursussen of sporten bij de plaatselijke sportclub. Kinderen die leerplichtig zijn gaan naar school.

Gaan kinderen van vluchtelingen naar school?

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Ook kinderen van vluchtelingen gaan naar school. Als ze 2 maanden in Nederland zijn moeten ze verplicht naar school.

Ieder asielzoekerscentrum is gekoppeld aan een basisschool. Maar ouders mogen ook zelf een school kiezen voor hun kind. Kinderen tussen 12 en 18 jaar gaan na aankomst in Nederland eerst naar de internationale schakelklas. Spreken ze voldoende Nederlands? Dan gaan ze verder in het gewone onderwijs.

Zijn gemeenten verplicht vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een woning te helpen?

Ja. Gemeenten moeten jaarlijks een wettelijk verplicht aantal mensen met een verblijfsvergunning woonruimte aanbieden. Dat kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een met meer mensen gedeelde woning. Het aantal vergunninghouders dat moet worden gehuisvest in een gemeente hangt af van het aantal inwoners. De precieze aantallen maakt de Rijksoverheid ieder half jaar bekend. De vergunninghouders die gehuisvest worden in de gemeente, komen niet per definitie uit de opvang van dezelfde gemeente.

Hebben vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang op een sociale huurwoning?

Het kabinet wil dat de wachttijd voor andere woningzoekenden niet oploopt. Daarom krijgen vergunninghouders per 1 juli 2016 waarschijnlijk niet meer automatisch voorrang bij een sociale huurwoning. Ook al heeft de gemeente een huisvestingsverordening. De verandering gaat in na het aanpassen van de Huisvestingswet. Daarover beslissen de Tweede en Eerste Kamer nog.

Heeft het huisvesten van vergunninghouders invloed op de wachtlijst van de woningzoekenden?

In Achtkarspelen bieden twee woningbouwcorporaties huurwoningen aan; Stichting Woningbouwvereniging Achtkarspelen (SWA) en WoonFriesland. De gemiddelde wachttijd voor een huurwoning bij WoonFriesland bedraagt 42 weken. Als gevolg van de verhoogde wettelijke taak voor het huisvesten van statushouders wordt de wachttijd/lijst hierdoor met ongeveer 3 weken verlengd. De gemiddelde wachttijd voor een huurwoning bij SWA bedraagt 2 jaar. Er staan momenteel 1400 woningzoekenden ingeschreven. Zij hebben een doorloop van 200 woningen op jaarbasis. Als gevolg van de verhoogde wettelijke taak voor het huisvesten van statushouders wordt de wachttijd/lijst ook hier met ongeveer 3 weken verlengd.

Als door de opvang van asielzoekers de waarde van mijn huis of bedrijfspand daalt, bij wie kan ik dan aankloppen?

Van planschade wordt gesproken wanneer u als eigenaar van een huis of stuk grond schade oploopt in de vorm van waardevermindering en de waardevermindering te wijten is aan de wijziging van een bestemmingsplan. Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade moet binnen vijf jaar na een onherroepelijke planologische wijziging worden ingediend bij het college van B&W.

Wat kan ik doen om een vluchteling te helpen?

Wilt u hulp bieden aan een vluchteling? Dan kunt u zich melden via de website van VluchtelingenWerk Nederland of Hulpvoorvluchtelingen.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers gedurende de hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (AZC) die verspreid liggen over het hele land. www.coa.nl

Waar kan ik terecht met vragen?

Stel uw vraag via dit online formulier of bel de gemeente via telefoonnummer 14 0511. Houd ook facebook.com/achtkarspelen in de gaten en volg ons op Twitter: @achtkarspelen.

Op de website van de rijksoverheid vindt u algemene vragen en antwoorden over asielbeleid.

Bijbehorende documenten

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?