Ruimtelijke plannen

Home > Inwoners > Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

De wet Ruimtelijke Ordening heeft verschillende ruimtelijke plannen. In ruimtelijke plannen wordt vastgelegd hoe bijvoorbeeld een dorp, nieuwe woonwijk of het buitengebied er in de toekomst uit moet gaan zien. Bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen kan iedereen zijn/haar mening over het plan geven.

Een belangrijk ruimtelijk plan is het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft aan waar gebouwd mag worden en op welke manier gronden en gebou­wen gebruikt mogen worden. In het plan kunt u terugvinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan.

Wijziging bestemmingsplan

Bij de gemeente kunt u (als burger, bedrijf of instelling) een verzoek indienen voor een herziening/wijziging van het bestemmingsplan. Zo'n verzoek is nodig als een bouwplan of het gebruik van een gebouw of perceel in strijd is met de bepalingen in het bestemmingsplan.

Als u wilt weten of een wijziging van het bestemmingsplan mogelijk is dan kunt u een principeverzoek indienen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende pagina bestemmingsplan wijzigen.

Planschadevergoeding

Sommige maatregelen kunnen door aanpassingen in een bestemmingsplan gevolgen hebben voor uw woon- of bedrijfsomgeving. Op de pagina planschade leest u hier meer over.

Geldende ruimtelijke plannen

Dit zijn plannen die zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. De ruimtelijke plannen vindt u op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Let hierbij goed op de status.

Ruimtelijke plannen ter inzage

Sommige van de, in voorbereiding zijnde, ruimtelijke plannen kunt u hieronder alvast bekijken en anders kunt u ze, in de meeste gevallen, inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Archief