Woonvisie en woningbouwprogramma

Home > Inwoners > Woonvisie en woningbouwprogramma

Woonvisie en woningbouwprogramma

Concept Woonvisie Achtkarspelen 2020-2025

Onze inwoners zijn trots op hun woonomgeving en zijn betrokken bij het reilen en zeilen in hun woonplaats en gemeente. Dat blijkt niet alleen uit het bloeiende verenigingsleven, maar ook uit de betrokkenheid bij het woonbeleid.

De conceptwoonvisie Achtkarspelen is onlangs opgesteld samen met alle betrokken partijen op het vlak van het wonen in onze gemeente: Plaatselijke Belangen, huurdersorganisaties, de woningcorporaties, makelaars, ontwikkelaars, hypotheekverstrekkers, zorg- en welzijnspartijen en niet te vergeten onze inwoners. Met elkaar delen we de verantwoordelijkheid om het wonen in onze gemeente en alle dorpen nog prettiger te maken voor huidige en toekomstige bewoners. Hoe gaan we om met initiatieven van particulieren en andere partijen? Hoe garanderen we dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn voor de doelgroep die daar behoefte aan heeft? Hoe zorgen we ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen op de plek waar zij dat willen? En wat kunnen we doen om starters goed op weg te helpen om de woningmarkt te betreden?

Om daarop een antwoord te geven hebben we een vooruitstrevende visie opgesteld waarin we willen inzetten op:

  • Zorgvuldige inzet op nieuwbouw en daarbij de mogelijkheid van toename van woningen in elk dorp.
  • Investeren in de bestaande voorraad: de kwaliteit van woningen vergroten en woningen met te weinig kwaliteit opruimen.
  • Starters voldoende huisvestingsmogelijkheden bieden door doorstroming te bevorderen.
  • Sterker inzetten op tijdelijke woningbouw om de grootste acute vraagdruk weg te nemen.
  • Inzetten op wonen met zorg.
  • Streven naar leefbare dorpen.

In de conceptwoonvisie is opgeschreven hoe we dit willen bereiken.

Stukken ter inzage

Van 18 juni tot en met 3 september 2020 ligt de conceptwoonvisie Achtkarspelen 2020-2025 digitaal ter inzage.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie geven op het plan. Dat kan schriftelijk (gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost) of via gemeente@achtkarspelen.nl. Als u vragen heeft dan kunt u bellen met 14 0511 (elke werkdag bereikbaar van 9.00 - 16.30 uur).


Regionale woningbouwafspraken

De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar. Lees hier meer over in:

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de woonvisie of hebt u een vraag? Stuur dan een email naar woonvisie@achtkarspelen.nl of bel met 14 0511. 


Prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties

De gemeente Achtkarpelen heeft prestatieafspraken gemaakt voor 2019 met woningcorporaties en huurdersorganisaties. De prestatieafspraken dragen bij aan de doelstellingen in de woonvisie van Achtkarspelen ‘Wonen voor jong en oud’. Er zijn afspraken gemaakt met:

  • Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) en Stichting Contactraad SWA
  • WoonFriesland en De Bewonersraad
  • Woonzorg Nederland

U kunt de afspraken hieronder inzien.