Woonvisie en woningbouwprogramma

Home > Inwoners > Woonvisie en woningbouwprogramma

Woonvisie en woningbouwprogramma

De komende maanden stelt de gemeente Achtkarspelen haar nieuwe woonvisie op. Hierin leggen wij het gemeentelijk beleid rondom het wonen vast. Bijvoorbeeld wat er de komende jaren moet gebeuren om ervoor te zorgen dat iedereen prettig kan (blijven) wonen, welke typen woningen gebouwd moeten worden en voor wie, en hoe we zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Ook onderwerpen als het energiezuiniger maken van de woningvoorraad en het langer zelfstandig wonen voor mensen met een zorgvraag komt aan de orde.

Bij het opstellen van de woonvisie gebruiken we input van stakeholders, belangenorganisaties en inwoners. Hiervoor worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Op 12 juni heeft de Dag van het Wonen plaatsgevonden. De presentatie en verslagen van de deze dag vindt u onderaan deze pagina. Op 27 juni 2019 heeft een raadsdiscussie plaatsgevonden. Na de zomer zal een tweede raadsdiscussie plaatsvinden, waarna de concept-woonvisie zal worden opgesteld. Deze wordt dit najaar ter inzage gelegd. Daarna volgt het besluitvormingstraject. We streven ernaar begin 2020 een nieuwe vastgestelde woonvisie te hebben.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de woonvisie? Stuur dan een email naar woonvisie@achtkarspelen.nl. Voor vragen kunt u terecht bij Eelkje Idsardi via dit e-mailadres of telefoonnummer 140511.


Prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties

De gemeente Achtkarpelen heeft prestatieafspraken gemaakt voor 2019 met woningcorporaties en huurdersorganisaties. De prestatieafspraken dragen bij aan de doelstellingen in de woonvisie van Achtkarspelen ‘Wonen voor jong en oud’. Er zijn afspraken gemaakt met:

  • Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) en Stichting Contactraad SWA
  • WoonFriesland en De Bewonersraad
  • Woonzorg Nederland

U kunt de afspraken hieronder inzien.