Woonvisie en woningbouwprogramma

Home > Inwoners > Woonvisie en woningbouwprogramma

Woonvisie en woningbouwprogramma

Woonvisie

De Woonvisie ‘Wonen voor jong en oud’ brengt de ontwikkelingen en trends op het gebied van wonen in beeld. En benoemt de opgaven waar we voor staan. De nieuwe Woonvisie helpt de gemeente om regie te voeren over de woningbouwontwikkeling en de ontwikkelingen in de bestaande woningvoorraad. Juist in deze tijd van economische crisis en een stagnerende woningmarkt is regie van de gemeente van belang. De gemeenteraad heeft de Woonvisie op 11 december 2014 vastgesteld.

Geactualiseerd uitvoeringsprogramma bij de Woonvisie

De Woonvisie ‘Wonen voor Jong en Oud’ loopt tot 2020. Om richting te geven aan actuele onderwerpen en zijn specifieke thema’s is in 2017 het uitvoeringsprogramma (Hoofdstuk 4) van de Woonvisie geactualiseerd. Hierbij zijn enkele opgaven aangescherpt, met name bij de thema’s ‘kwaliteit van de voorraad’ en ‘wonen en zorg’. Het betreft geen grote beleidsveranderingen, maar aanscherpingen om de beleidsvoornemens beter aan te laten sluiten op de actualiteit en een goede basis te bieden voor prestatieafspraken met corporaties.

De ontwerpversie van dit uitvoeringsprogramma lag vanaf donderdag 23 november 2017 tot en met woensdag 3 januari 2018 voor belanghebbenden ter inzage. Daarna zal het geactualiseerde uitvoeringsprogramma ter vaststelling aan de raad voorgelegd worden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Eelkje Idsardi, beleidsadviseur wonen, bereikbaar via het telefoonnummer 14 0511 of e.idsardi@achtkarspelen.nl.

Woningbouwprogramma Achtkarspelen 2014 - 2020

Het beleid uit de Woonvisie, kan door de realisatie van projecten uit het Woningbouwprogramma, concreet vorm krijgen. Met het woningbouwprogramma worden keuzes gemaakt op welke woningbouwprojecten Achtkarspelen de komende jaren wil inzetten en van welke plannen afscheid wordt genomen. De gemeenteraad heeft het Woningbouwprogramma 2014 – 2020 op 19 maart 2015 vastgesteld.

Inzien

De Woonvisie en het Woningbouwprogramma opent u via de links onderaan deze pagina.

Prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties

De gemeente Achtkarpelen heeft prestatieafspraken gemaakt voor 2019 met woningcorporaties en huurdersorganisaties. De prestatieafspraken dragen bij aan de doelstellingen in de woonvisie van Achtkarspelen ‘Wonen voor jong en oud’. Er zijn afspraken gemaakt met:

  • Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) en Stichting Contactraad SWA
  • WoonFriesland en De Bewonersraad
  • Woonzorg Nederland

U kunt de afspraken hieronder inzien.

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?