Meldpunt biovergister Kootstertille

Op deze pagina vindt u informatie over de vergunde situatie van een biovergister aan de Westkern in Kootstertille. Deze informatie is samengesteld door de gemeente Achtkarspelen, de FUMO, UES B.V. en Ekwadraat.

Gemeente start terugkoopprocedure Westkern 6 (11-11-2020)

De ondernemer heeft niet tijdig aangetoond dat de financiering op 31 oktober definitief rond was en de bouwwerkzaamheden waren op 1 november nog niet gestart. Daarom heeft het college van B&W besloten de grond terug te gaan kopen. Mocht de ondernemer hier niet aan meewerken, dan zal een gerechtelijke procedure worden aangespannen. Het is aan de ondernemer of de bouwwerkzaamheden tijdens deze procedure worden voortgezet of niet.

Vertraging vanwege financiering (13-9-2020)

Vanwege vertraging in de financiering door de coronacrisis is er opnieuw vertraging ontstaan. Het college heeft daarom nogmaals ingestemd met verlenging van de bouwtermijn. Maar daarbij zijn wel datums overeengekomen waarop de financiering rond moet zijn en de bouw moet zijn gestart:

 • 31 oktober 2020:
  Financiering definitief rond.
 • 1 november 2020:
  Bouw is gestart.
 • 1 april 2021:
  Bouw is gereed.

Mogelijk verlengt subsidieverstrekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het uitstel voor de realisatie van SDE+ projecten tot december 2021. In dat geval verlengt de gemeente ook de bouwperiode tot december 2021.

Als een van deze deadlines niet worden gehaald, dan kan de gemeente zonder verder uitstel de grond terugkopen

Vertraging bouw biovergister

De ondernemer heeft laten weten dat er als gevolg van het zoeken naar een nieuwe locatie en de stikstofcrisis in 2019 vertraging is opgelopen. Er is verlenging van de bouwtermijn gevraagd van mei 2020 tot december 2020. Het college heeft hiermee ingestemd, onder de voorwaarde dat er maandelijks een voortgangsplanning wordt aangeleverd.

Grond Westkern 6 geleverd aan UES B.V.

Op 19 april 2018 heeft de gemeenteraad besloten het door de ondernemer gevraagde bedrag van € 260.000 voor verplaatsing van de biovergister naar Westkern 10 niet beschikbaar te stellen. Daarmee is het voorstel voor verplaatsing van de baan. De notariële aktepassering van perceel Westkern 6 heeft inmiddels plaatsgevonden.

Raadsvergadering 19 april 2018

Alternatieve locatie biovergister Kootstertille

UES B.V. heeft locatie Westkern 6 van de gemeente gekocht om daar een biovergister te realiseren. Vanuit het dorp Kootstertille zijn er veel bezwaren tegen deze locatie, met name gezien de afstand tot het dorp. Gemeente en UES B.V. hebben vanaf oktober 2017 een half jaar de tijd genomen om te onderzoeken of er een alternatieve locatie te vinden is voor een biovergister. Op 19 april 2018 loopt dit half jaar af. Er zijn verschillende locaties onderzocht evenals de mogelijkheid om de ondernemer uit te kopen. Met dit laatste zal, naar zijn zeggen, ca. € 8.000.000 gemoeid zijn.

Er is een geschikte alternatieve locatie gevonden, namelijk het huidige gronddepot van Oosterhof Holman/VOF Heechsân op Westkern 10 (ca. 4 ha.). De biovergister kan daardoor ca. 700 meter in westelijke richting verplaatst worden. Oosterhof Holman/VOF Heechsân is bereid deze locatie te verkopen aan UES B.V. UES B.V. is bereid om de benodigde vergunning aan te vragen om de biovergister naar Westkern 10 te verplaatsen.  UES B.V. wil dan wel een vergoeding voor de kosten van verplaatsing èn ter compensatie van het jaar tijdsverlies dat met verplaatsing gemoeid is, medewerking van de gemeente voor het realiseren van een zonnepark van 15 ha in Kootstertille (of elders in de gemeente). De kosten van de verplaatsing zijn geraamd op ca € 260.000 (nieuwe vergunning, hogere grondprijs en verplaatsen zanddepot).

Donderdag 19 april ligt de keuze over de verplaatsing voor aan de gemeenteraad.

Plattegrond van de omgeving en ligging van de biovergister

Eerder was het voorstel van de ondernemer om op Westkern 10 een biovergister te combineren met een biomassacentrale. Daar is nu geen sprake meer van. Dit neemt niet weg dat een biomassacentrale past binnen het bestemmingsplan dat geldt op bedrijventerrein Westkern en een vergunning voor een biomassacentrale dus ook door een andere ondernemer aangevraagd kan worden.

Uit de raadsvergadering van 14 december 2017

Een belangrijke randvoorwaarde voor het onderzoek naar een alternatieve locatie is dat de subsidie die verleend is voor een biovergister op locatie Westkern 6 meegenomen kan worden naar een andere locatie. De subsidieverstrekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft aangegeven dat dit onder voorwaarden mogelijk is. De voorwaarden zijn:

 • Het bestemmingsplan op die locatie moet een biovergister toestaan
 • Het opgewerkte groengas moet bij het gasmengstation Westkern geleverd worden op het gasnetwerk.
 • De biovergister moet uiterlijk in december 2020 operationeel zijn. Deze datum komt overeen met de datum in de oorspronkelijke subsidiebeschikking. 

Nu de RvO medewerking heeft toegezegd, kan concreet gesproken worden met grondeigenaren op de Westkern.  Mocht er een alternatieve locatie gevonden worden, dan zal een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De ondernemer kan terugvallen op de huidige plannen voor een biovergister op Westkern 6 in Kootstertille als binnen een half jaar geen geschikte alternatieve locatie gevonden is, of als door bezwaar- of beroepsprocedures de omgevingsvergunning niet verleend kan worden.

Uit de raadsvergadering van 19 oktober 2017

Alternatieve locatie

Ondernemer Universal Energy Solutions en de gemeente Achtkarspelen onderzoeken de mogelijkheid om de biovergister op een alternatieve locatie verder van de dorpskern en het gasmengstation te realiseren. Daarmee wil de ondernemer tegemoet komen aan de wensen van de inwoners van Kootstertille. Als een geschikte alternatieve locatie niet wordt gevonden, dan kan de ondernemer terugvallen op de huidige plannen voor Westkern 6 in Kootstertille.

Zonnepanelen

Naar aanleiding van een motie van GBA zal het college tevens in gesprek gaan met de ondernemer om de mogelijkheid van het realiseren van een zonneweide op de grond, nu bestemd voor het bouwen van een biovergister, te onderzoeken.

Wat zijn de plannen?

Er is vergunning verleend voor het realiseren van een biovergister op bedrijventerrein de Westkern in Kootstertille. Het doel van de vergister is om groen gas te produceren. Dit is gas uit een hernieuwbare energiebron en vervangt het fossiele aardgas.

Het groen gas wordt geproduceerd door het vergisten van mest en biomassa. Volgens wetgeving is verplicht minimaal 50% dierlijke mest te gebruiken. In Leeuwarden staat al een vergister die met behulp van een nieuwe vergistingtechniek grasachtigen, mest en snoei- en groen afval materiaal kan vergisten, met goede resultaten. Dit is een uniek concept en een kans voor de vergisting in Nederland en daarbuiten. Het voorliggende project Kootstertille is een installatie waarbij het menu bestaat uit genoemde grondstoffen. 

Waar komt de biovergister?

De biovergister komt op bedrijventerrein Westkern in Kootstertille. De exacte locatie is Westkern 6. De grond, ruim 2,5 hectare, is nog in eigendom van de gemeente.  De gemeente heeft het voornemen om de grond te verkopen aan Universal Energy Solutions (UES B.V.). UES is verantwoordelijk voor zowel de realisatie en exploitatie van de biovergister.

Op onderstaand kaartje staat de beoogde locatie van de biovergister. De locaties Westkern 6 en Westkern 7/7A horen vergunning technisch bij elkaar, maar hebben aparte huisnummers omdat ze aan weerskanten van de weg liggen. Op Westkern 7 is Weboma gevestigd, op Westkern 7A bevindt zich de asfaltcentrale (APK) waar Oosterhof Holman aandeelhouder van is.

Plattegrond Westkern

Hoe ziet de biovergister eruit?

Onderstaand plaatje geeft een beeld van de gebouwen en installaties die op het terrein komen.

3D tekening van de biovergister

Waarom werkt de gemeente mee aan een biovergister?

Wereldwijd worden duurzaamheidsdoelen vastgesteld, denk aan het klimaatverdrag van Parijs in 2015. Men is het er over eens dat fossiele energiebronnen opraken, dat CO2 uitstoot verminderd moet worden en dat de oplossing moet worden gevonden in duurzame energiebronnen. Achtkarspelen heeft de wens om stappen te maken op het gebied van duurzame energie. In de regio Noordoost Fryslân willen we 40% van onze energie duurzaam opwekken in 2025. De realisatie van een biovergister levert hier in grote mate aan bij.

Wanneer is de vergunning verleend?

Er zijn meerdere vergunningen verleend die relevant zijn voor de biovergister. Op de pagina met vragen en antwoorden vindt u de tijdlijn wanneer welke vergunning is verleend.  

Welke partijen zijn erbij betrokken?

 
Oosterhof Holman: Eigenaar Weboma B.V. gevestigd op Westkern 7 en aandeelhouder in de APK (Westkern 7A )
UES B.V. (United energy Solutions): Mede-initiator biovergister. Heeft SDE+ subsidie toegekend gekregen voor het realiseren en exploiteren van de biovergister
Gasunie: Gevestigd op aangrenzend terrein
Fumo: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, het bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving
Gemeente Achtkarspelen: Eigenaar van de grond Westkern 6
Ekwadraat: Kennis en advies over duurzame energie, waaronder biovergisters, adviseert UES

Vragen over de biovergister?

Wij hebben een aantal vragen en antwoorden verzameld. Deze vindt u op de pagina Vragen en antwoorden

Als uw vraag er niet bijstaat kunt u deze stellen via het reactieformulier of door een e-mail te sturen naar duorsum@achtkarspelen.nl.