Burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen maken bekend dat vanaf 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023 ter inzage ligt het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor het belasten van Stichting RegioMarketing Toerisme met de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang, zoals bedoeld in de zin van artikelen 14 en 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Stichting RegioMarketing Toerisme staat ingeschreven in het handelsregister met KVK-nummer 60258667 en handelt ook onder de naam ‘Stichting RMT’.

De dienst van algemeen economisch belang wordt samengevat omschreven als: de regiomarketing van de regio Noordoost-Fryslân en het aanjagen van deze regiomarketing door middel van makelen & schakelen. Stichting RMT wordt belast met de uitvoering van deze dienst van algemeen economisch belang en zal op basis van een nader vast te stellen subsidiebesluit worden gecompenseerd voor de uitvoering hiervan. 

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit inzien

U kunt het ontwerp online bekijken (pdf). Wilt u het ontwerp op het gemeentehuis inzien? Dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0511.

Wilt u reageren op het ontwerp-aanwijzingsbesluit?

Reacties (zienswijzen) moeten vóór 4 januari 2023 worden gestuurd naar gemeente@achtkarspelen.nl of per post naar: 

Gemeente Achtkarspelen 
Postbus 2 
9285 ZV Buitenpost 

Dit onder vermelding van het zaaknummer: 2022-03517. Een zienswijze dient in ieder geval de naam en adres van de indiener en de redenen van de zienswijze te bevatten.

Na het verlopen van de termijn van terinzagelegging neemt het college het definitieve aanwijzingsbesluit. Eventueel ingediende zienswijzen worden bij deze besluitvorming betrokken. Het definitieve aanwijzingsbesluit wordt gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl(externe link).

Voor deze terinzagelegging geldt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Dit betekent dat zowel belanghebbenden als ook anderen een zienswijze kunnen indienen over het ontwerp-aanwijzingsbesluit.