Collegebesluiten week 19 2020

Collegebesluiten week 19 2020

Dit item is verlopen op 24-07-2020.

1. Verzoek extra woning in het pand Reitsmastrjitte 37 Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Bij de gemeente is geïnformeerd naar de mogelijkheid om in het bestaande café aan de Reitsmastrjitte 37 te Harkema een extra woning te realiseren. Het college heeft besloten om een negatief standpunt in te nemen omdat het verzoek niet past binnen de ter plaatse geldende beheerverordening en het gemeentelijk woningbouwbeleid.

1.1 Principeverzoek Reitsmastrjitte 37 Harkema.pdfpdf(86,33 KB)

2. Bezwaarschrift inzake niet handhavend optreden tegen vermeende strijdig gebruik (illegale bewoning) Groningerstreek 35 te Stroobos

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten de bezwaren t.a.v. niet handhaven Groningerstreek 35 Stroobos ongegrond te verklaren en de bezwaren t.a.v. niet handhaven Groningerstreek 35A Stroobos gegrond te verklaren maar de rechtsgevolgen in stand te laten nu de situatie inmiddels is gelegaliseerd. Ook heeft het college besloten het handhavingsbesluit d.d. 28 mei 2019 t.a.v. Groningerstreek 35A in Stroobos in te trekken.

3. Conceptjaarrekening 2019 Werkmaatschappij 8KTD en conceptbegroting 2021-2024

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de concept jaarrekening voor 2019. Het algemeen bestuur neemt deze (eventuele) zienswijzen mee in hun definitieve besluitvorming, die plaatsvindt op 23 juni 2020. Verder heeft het college kennis genomen van de conceptbegroting 2021-2024 van de werkmaatschappij 8KTD. Het college legt de conceptbegroting 2021-2024 voor (eventuele) zienswijze aan de raad voor.

3.1 Concept jaarstukken Werkmaatschappij 8KTD 2019.pdfpdf(1,1 MB)
3.2 Concept begroting 2021-2024 Werkmaatschappij 8KTD.pdfpdf(646,42 KB)

4. Principeverzoek toevoeging appartement De Dellen 19 Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft ingestemd met het principeverzoek voor de bouw van een seniorenappartement boven de winkel aan De Dellen 19 te Surhuisterveen. Het college maakt wel het voorbehoud in verband met de nieuwe regionale woningbouwafspraken waar momenteel aan gewerkt wordt.

4.1 Principeverzoek toevoeging appartement De Dellen 19 Surhuisterveen.pdfpdf(1,69 MB)

5. Definitief besluit intrekken straatnamen en wijzigen afbakening

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft een definitief besluit genomen om enkele straatnamen in te trekken en de afbakening van enkele openbare ruimten te wijzigen. In het kader van de Wet BAG moeten alle openbare ruimten worden voorzien van een naam. Bij woningbouwontwikkelingen worden meerdere straatnamen toegekend. Vaak worden deze ontwikkelingen in fases uitgevoerd waarbij de kans bestaat dat sommige straten nooit gerealiseerd worden. De toegekende straatnamen zijn destijds wel opgenomen in de BAG maar worden nooit gebruikt. Vanuit de BAG is nu aangegeven om deze in te trekken.

5.1 Besluit tot het intrekken en wijzigen van openbare ruimten.pdfpdf(78,66 KB)
5.2 Situatietekeningen Besluit tot het intrekken en wijzigen van openbare ruimten.pdfpdf(811,03 KB)

6. Geactualiseerde begroting Jobinder 2020 en voorstel begroting 2021

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft kennis genomen van de brief van het bestuur van Mobiliteitsbureau Jobinder waarin het college en de raad worden geïnformeerd over dat de vaststelling van de jaarrekening 2019 van Jobinder vertraging heeft opgelopen door de huidige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Ook heeft het college kennis genomen van de geactualiseerde begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van Jobinder en laat de raad kennis nemen van deze stukken. Het college stelt de raad voor om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze over deze begrotingen in te dienen en de gevolgen van de gewijzigde begroting 2020 alvast mee te nemen in een begrotingswijziging.

6.1 Raadsvoorstel Geactualiseerde begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 Jobinder.pdfpdf(212,21 KB)
6.2 Geactualiseerde begroting Jobinder 2020 en voorstel begroting 2021.pdfpdf(3,57 MB)

7. Ontwerpbegroting FUMO 2021 en zienswijze FUMO WSGO

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2021 en het lidmaatschap FUMO WSGO. Het college stelt de raad voor een zienswijze vast te stellen. De gevolgen van de ontwerpbegroting 2021 van de FUMO worden na vaststelling door het algemeen bestuur van de FUMO verwerkt in de gemeentelijke begroting.

7.1 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting FUMO 2021 en zienswijze FUMO WSGO.pdfpdf(255,24 KB)
7.2 Ontwerpbegroting 2021 FUMO.pdfpdf(1,33 MB)
7.3 Conceptbrief zienswijze ontwerpbegroting 2021 FUMO.pdfpdf(93,89 KB)

8. Principeverzoek Kolk 38 en 40 in Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft ingestemd met het principeverzoek voor de bouw van drie appartementen boven winkels aan De Kolk 38 en 40 te Surhuisterveen. Het college maakt wel het voorbehoud in verband met de nieuwe regionale woningbouwafspraken waar momenteel aan gewerkt wordt.

8.1 Principeverzoek Kolk 38 en 40 in Surhuisterveen.pdfpdf(1,76 MB)

9. Subsidiebijdrage aan stichting de Lantearne Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten de aanvraag van stichting de Lantearne, ter hoogte van €15.000,- te honoreren zodat de stichting haar gebouw kan renoveren om zo regionale, culturele en muzikale evenementen te kunnen blijven organiseren.

10. Concept jaarstukken 2019 GR SW Fryslân

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten de concept jaarstukken 2019 GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen. De stukken worden ter kennisname aangeboden aan de raad met het voorstel om geen zienswijze in te dienen. Met de concept jaarstukken 2019 legt de GR SW Fryslân verantwoording af over de sociale en financiële resultaten in 2019.

10.1 Concept jaarstukken 2019 GR SW Fryslân.pdfpdf(515,77 KB)

11. Ontwerp begroting Hûs en Hiem 2021 en Jaarverslag 2019

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de begroting 2021 en geen zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft het college kennisgenomen van het jaarverslag 2019 van hûs en hiem. De raad wordt gevraagd in de begroting 2021 en de bijdrage aan Hûs en Hiem te verhogen met €11.000 en tevens de bouwleges omgevingsvergunningen te verhogen met €11.000.

11.1 Ontwerpbegroting 2021 Hûs en Hiem.pdfpdf(790,06 KB)
11.2 Jaarverslag 2019 Hûs en Hiem.pdfpdf(5,41 MB)