Collegebesluiten week 22 2020

Collegebesluiten week 22 2020

Dit item is verlopen op 23-07-2020.

1. ENSIA Collegeverklaring en verantwoordingsrapportages

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Gemeenten verantwoorden zich elk jaar via een collegeverklaring over de kwaliteit van de Informatieveiligheid. Dit wordt gedaan aan de hand van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Het college verklaart hiermee dat de Suwinet beheersmaatregelen grotendeels voldoen aan de geldende ENSIA informatiebeveiliging normen en dat er een onafhankelijke IT-auditor ‘assurance’ heeft afgegeven over die verklaring.

1.1 Collegeverklaring ENSIA 2019.pdf

2. Regionale woningbouwafspraken

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Na een periode van intensief overleg hebben de regio Noordoost Fryslân en de provincie naar tevredenheid woningbouwafspraken met elkaar gemaakt. Het college is ingenomen met het resultaat en blij dat er perspectief is voor woningbouw in de gemeente. Nu deze regionale woningbouwafspraken vastgesteld zijn door Gedeputeerde Staten kan op gemeentelijk niveau gestart worden met de uitrol van deze afspraken. Hiermee breekt een constructieve en kansrijke periode aan voor de gemeentelijke woningmarkt.

Het college heeft de raad hierover geïnformeerd. Het informeren van organisaties, bedrijven en inwoners gebeurt in het kader van de woonvisie.

3. Voorlopige jaarstukken FUMO 2019

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft kennis genomen van de voorlopige jaarrekening FUMO 2019 en stuurt deze ter kennisneming naar de gemeenteraad.

3.1 Raadsvoorstel voorlopige jaarrekening FUMO.pdf
3.2 Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken FUMO 2019.pdf
3.3 Voorlopige jaarstukken FUMO 2019.pdf

4. Exploitatie De Kruidhof

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren de exploitatie van De Kruidhof in gemeentelijk beheer voort te zetten. De raad wordt voorgesteld dit te doen op basis van de exploitatiebegroting 2021 e.v. in de notitie ‘Exploitatie De Kruidhof in gemeentelijk beheer blijven voortzetten’. Hiervoor zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld in de begroting 2021 e.v. een structureel bedrag van € 16.000 aan uitzetting op te nemen.

4.1 Exploitatie De Kruidhof in gemeentelijk beheer voortzetten.pdf
4.2 Overzicht geplande investeringen De Kruidhof.pdf

5. Begroting 2020 stichting Maatschappelijke Organisatie Achtkarspelen (MOA)

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten ingaande 2020 de overheadkosten van totaal € 248.144 voor MOAi Grien maandelijks te bevoorschotten en de dienstverleningsovereenkomst ‘Materieel werkgeverschap SW-werknemers MOA’ ‘hierop aan te passen. Het college stelt de raad voor om via een begrotingswijziging de gemeentebegroting hiervoor aan te passen.

MOA is het Participatiebedrijf voor de gemeente Achtkarspelen en bestaat uit twee bedrijfsonderdelen: MOAi Wurk en MOAi Grien. De afdeling MOAi Grien verricht groenwerkzaamheden voor de gemeente. Hiervoor worden SW-medewerkers ingezet die zijn overgenomen van Caparis.

5.1 Aanbiedingsbrief Concept Begroting 2020 MOA.pdf
5.2 Concept Begroting 2020 MOA.pdf