Collegebesluiten week 24 2020

Collegebesluiten week 24 2020

1. Evaluatie Sociaal Domein Fryslân en Taskforce Jeugd

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten om de raad te informeren over het proces en de resultaten van de 1ste fase van de evaluatie van de centrumregeling Sociaal Domein Fryslân. Ook wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van project 1 van de Taskforce Jeugd.

1.1 Raadsvoorstel Memo en informatiebrieven evaluatie Sociaal Domein Fryslân.pdf
1.2 Raadsvoorstel Stand van zaken Taskforce Jeugd deeladvies I.pdf
1.3 Memo informatiebrieven raad over evaluatie SDF.pdf
1.4 Informatiebrief 1 Evaluatie SDF.pdf
1.5 Informatiebrief 2 Evaluatie SDF.pdf

2. Regionaal jaarverslag StartWijzer 2018-2019 en Actieplan 2020

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Na afloop van ieder schooljaar wordt in de regio De Friese Wouden een regionaal jaarverslag leerplicht en RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) opgesteld. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het beleid en het resultaat dat leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders hebben bereikt aangaande verzuim en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast wordt jaarlijks een actieplan inclusief begroting opgesteld. Het college heeft het regionaal jaarverslag en het actieplan vastgesteld en informeert de gemeenteraad hierover.

2.1 Raadsvoorstel Regionaal jaarverslag 2018-2019 RMC en actieplan 2020 RMC.pdf
2.2 Regionaal jaarverslag 2018-2019 startWijzer.pdf
2.3 Regionaal actieplan 2020 startWijzer.pdf
2.4 Basiscijfers per gemeente.pdf

3. Verkoop kavel Lauwerskwartier

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten om een kavel van ca. 1.765 m2 op bedrijventerrein Lauwerskwartier 2e fase in Surhuisterveen uit te geven aan een ondernemer met een dierenpension/trimsalon.

4. Start terugkoop perceel biovergister

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten het verleende uitstel voor de bouw van de biovergister in Kootstertille niet te verlengen en te starten met de procedure om de grond terug te kopen, indien de biovergister in december 2020 niet gerealiseerd is.

5. Beantwoording schriftelijke vragen van FNP en GBA over de biovergister

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten de door de FNP en GBA gestelde vragen over de biovergister te beantwoorden. De beantwoording wordt op de LIS geplaatst en er wordt een afschrift naar PB Kootstertille en BioNee gestuurd.

5.1 Beantwurding skriftlike fragen FNP oer aktualisearjen fergunning Biofergister Koatstertille.pdf
5.2 Beantwoording schriftelijke vragen GBA inzake stand van zaken biovergister Kootstertille.pdf
5.3 FUMO besluit afwijzen handhavingsverzoek.pdf

6. Gevolgen corona voor Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Harjan Bruining

Het college informeert de raad over de gevolgen van de corona-maatregelen voor personen die een re-integratietraject volgen, personen die met een loonkostensubsidie aan het werk zijn en de SW-medewerkers die bij Caparis en de MOA werken.

6.1 Brief aan raad inzake gevolgen corona voor Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening.pdf

7. Concept Regioadvies Net op Zee

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het ministerie van EZK is twee jaar geleden gestart met het proces om de aansluiting van een nieuw te bouwen windpark ten noorden van de Wadden mogelijk te maken. De verkenning die in 2018 heeft plaatsgevonden is gevolgd door het afbakenen van het Milieu Effectrapport (MER) in de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) welke in januari door de minister is vastgesteld. Intussen is het MER 1e fase uitgewerkt in de Integrale Effectenanalyse (IEA) die op 8 juni is gepubliceerd. Het Rijk heeft met de provincies en gemeenten (de regio) afgesproken dat de regio met een gezamenlijk regioadvies reactie geeft naar de minister op de Integrale Effecten Analyse. In het regioadvies naar het Rijk wordt een gezamenlijk standpunt geformuleerd voor het voorkeurstracé van de hoogspanningsverbinding. De overheden zetten in op een unaniem en eensluidend advies. Beide provincies, de negen gemeenten en twee waterschappen hopen zo de minister te overtuigen te kiezen voor de Eemshaven. Aan de hand van o.a. dit regioadvies, de IEA en de zienswijzen daarop, kiest de minister van EZK in oktober een voorkeursalternatief (VKA) voor het tracé van de netverbinding met een van de drie hoogspanningsstations in Eemshaven, Vierverlaten of Burgum. Het is uiteindelijk aan de minister om op basis van de beschikbare informatie een definitief tracé te kiezen. Het college heeft ingestemd met het concept regioadvies en legt dit voor aan de gemeenteraad.

Achterliggende stukken zijn te lezen op de website van de gemeenteraad.