Collegebesluiten week 25 2020

Collegebesluiten week 25 2020

Dit item is verlopen op 02-08-2020.

1. Concept woonvisie 2020-2025

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie. Met deze woonvisie wil de gemeente maximaal faciliteren in de woningvraag zowel wat betreft de dorpen als de verschillende doelgroepen. De concept woonvisie Achtkarspelen 2020 - 2025 wordt ter inzage gelegd zodat eenieder hierop kan reageren. Daarna wordt de woonvisie ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

1.1 Concept Woonvisie Achtkarspelen 2020-2025.pdf

2. Inspraakverslag voorontwerp bestemmingsplan ‘Gerkesklooster-Stroobos’

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Gerkesklooster-Stroobos’ heeft voor inspraak en overleg ter inzage gelegen. De ingediende reacties leiden niet tot een ander standpunt. Het college beantwoordt de inspraak en legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het voorontwerp bestemmingsplan is terug te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

2.1 Inspraakverslag voorontwerp bestemmingsplan ‘Gerkesklooster-Stroobos’.pdf