Collegebesluiten week 26 2020

Collegebesluiten week 26 2020

1. Ontwerpbestemmingsplan Van Harinxmastrjitte Kootstertille

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft ingestemd met het inspraakverslag voor de locatie Van Harinxmastrjitte te Kootstertille. Hierdoor kan het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd, wat de bouw van 10 woningen mogelijk maakt in Kootstertille.

1.1 Verslag inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan Kootstertille – Van Harinxmastrjitte 9.pdf

2. Bestemmingsplan Nijebuorren Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Vorig jaar zijn gesprekken gestart met Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) om een ontwikkeling met o.a. levensloopbestendige woningen op de voormalige tennisvelden aan de Nijebuorren in Harkema mogelijk te maken. Het gaat om 13 hofjeswoningen rondom een gezamenlijke hoftuin en twee twee-onder een kap blokken (4 woningen) aan de Nijkamp. Het college legt het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om kennis te kunnen nemen van, en ook te reageren op, de inhoud van het plan.

2.1 Bestemmingsplan Nijebuorren Harkema.pdf
2.2 Inspraak en overlegdocument bestemmingsplan Nijebuorren Harkema .pdf
2.3 Situatietekening Nijebuorren Harkema.pdf

3. Ontwerpwijzigingsplan It West 4 Augustinusga

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft het ontwerpwijzigingsplan It West 4 te Augustinusga ongewijzigd vastgesteld. Met het wijzigingsplan wordt het agrarisch bouwvlak vergroot ten behoeve van de uitbreiding van de melkveetak van het bedrijf. Het vastgestelde plan wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd voor beroep.

3.1 Ontwerpwijzigingsplan It West 4 Augustinusga.pdf

4. Uitvoeringsplan 2020-2021 Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Begin 2019 hebben de colleges van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel besloten de ingezette integrale JOGG-aanpak te verlengen met 3 jaar en dit in gezamenlijkheid te gaan uitvoeren. Het eerste gezamenlijke uitvoeringsjaar is nu bijna voorbij. Het is tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de uitvoering in de periode september 2020-september 2021. Het college heeft het ‘Jongeren op gezond gewicht Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Uitvoeringsplan 2020-2021’ vastgesteld en legt het ter informatie voor aan de gemeenteraad.

4.1 Uitvoeringsplan 2020-2021 Jongeren op gezond gewicht.pdf
4.2 Factsheet JOGG 2019-2020.pdf

5. Herziening Erfpachtcanon De Opslach Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft de herziene erfpachtcanon voor de drie locaties in De Opslach te Surhuisterveen vastgesteld per 1 september 2020 tot 1 september 2023. Op 25 november 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling van 25 starterswoningen in Surhuisterveen wat bekend is als het plan De Opslach. De bouwkavels in dit plan zijn verkocht onder erfpacht met optie tot koop. Op dit moment rust er nog op 3 kavels een erfpachtrecht. In de door de raad vastgestelde modelovereenkomst is opgenomen dat de erfpachtcanon op 1 september van elk derde kalenderjaar zal worden herzien, zo ook op 1 september 2020.

6. Verstrekking lening MOA voor de aanschaf van een kooimaaier

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

De MOA onderhoudt voor de gemeente Achtkarspelen een aantal sportvelden. Hiervoor gebruikt de MOA een kooimaaier. De huidige kooimaaier is defect en de kosten om deze te repareren zijn hoog. Daarom heeft de MOA de gemeente gevraagd een lening te verstrekken van € 80.865 voor de aanschaf van een nieuwe kooimaaier. Het college heeft ingestemd met het verstrekken van deze lening.