Collegebesluiten week 27 2020

Collegebesluiten week 27 2020

1. Principeverzoek Lutkepost 6 te Buitenpost

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten in principe medewerking te zullen verlenen aan de herbouw van een woning op de voorgestelde locatie aan Lutkepost 6 in Buitenpost.

2. Zienswijze Integrale effectenanalyse Net op Zee Ten Noorden van de Wadden

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het ministerie van EZK onderzoekt met TenneT de mogelijkheden om een nieuw te realiseren windpark met een kabel aan te laten sluiten op het hoogspanningsnet op de vaste wal. Daarvoor zijn onderzoeken uitgevoerd die zijn gebundeld in de Integrale Effecten Analyse (eerste fase van het MER). Dit onderzoek ligt met ingang van 8 juni gedurende 4 weken ter inzage. De gemeenteraad is op 11 juni jl. door de initiatief nemende partijen geïnformeerd. Op basis van de bevindingen in de IEA stelt het college voor om een zienswijze kenbaar te maken bij het ministerie van EZK. Een afschrift van de brief wordt verstuurd naar de gemeenteraad.

2.1 Zienswijze Integrale Effectenanalyse Net op Zee TNW.pdf

3. Beslissing op bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning voor mantelzorgwoning bij woning in Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra, Max de Haan, Oebele Brouwer

Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een mantelzorgwoning bij een woning in Harkema. Tegen deze omgevingsvergunning zijn vijf bezwaarschriften ingediend. Twee bezwaarschriften zijn ingetrokken. De andere bezwaarschriften zijn voor advies voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. De commissie heeft geadviseerd om één bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en de andere twee bezwaarschriften ongegrond. Wel moet de motivering van het besluit worden aangevuld. Het college neemt dit advies over.

4. Verkoop agrarisch perceel Kootstertille

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om een agrarisch perceel ten noorden van de Willem Frederikstrjitte te Kootstertille van ca. 9150 m² openbaar te koop aan te bieden.

5. Verlenging steunpakket in coronatijd

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

In maart heeft het college een aantal corona-maatregelen genomen om ondernemers en sport- en culturele instellingen te steunen in de coronacrisis. Het college is tot de conclusie gekomen dat het pakket maatregel nog steeds actueel is en voor de rest van het jaar wordt gecontinueerd. Het belangrijkste onderdeel van het coronapakket is het bieden van een betalingsregeling voor ondernemers, culturele en sportinstellingen met betrekking tot gemeentelijke belastingen. Indien dit niet voldoende blijkt te zijn worden er maatwerkoplossingen uitgewerkt met betrokkenen.

5.1 Overzicht steunpakket.pdf

6. Gevolgen verlening coronamaatregelen voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening

Portefeuillehouder: Margreet Jonker en Harjan Bruining

Op 7 april 2020 heeft het college besloten om de kosten van re-integratietrajecten,

loonkostensubsidies en het tarief voor de uitvoering van de Wsw door te betalen voor personen die wegens corona thuis zitten. Het kabinet heeft inmiddels een aantal corona-maatregelen verlengd tot 1 oktober 2020. De verlenging van deze maatregelen heeft gevolgen voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Daarom heeft het college besloten om de doorbetaling te continueren van de kosten van re-integratietrajecten, loonkostensubsidies en het tarief voor de uitvoering van de Wsw in het geval er personen wegens corona thuis zijn.

6.1 Raadsvoorstel Gevolgen corona voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening.pdf

7. Subsidiebijdrage voor Biljartvereniging Buitenpost

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten de aanvraag van biljartvereniging Buitenpost, ter hoogte van €8.000,-, te honoreren. Met deze bijdrage kan de vereniging het gebouw renoveren, inclusief verduurzaming, zodat de club financieel onafhankelijk kan blijven, uit kan breiden en bij kan blijven dragen aan het bevorderen van de sociale cohesie.

8. Algemene plaatselijke verordening 2020

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college stelt de raad voor per 1 oktober 2020 de Algemene plaatselijke verordening

Achtkarspelen 2020 vast te stellen en de Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2019 per 1 oktober 2020 in te trekken. Aanleiding voor herziening van de APV is zijn wijziging van wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie.

8.1 APV 2020 Achtkarspelen.pdf
8.2 Raadsvoorstel Vaststellen Algemene plaatselijke verordening 2020.pdf
8.3 Was wordt lijst APV 2020 Achtkarspelen.pdf
8.4 Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties.pdf

9. Beantwoording schriftelijke vragen van de CDA-fractie over betaalbaarheid milieustraat Buitenpost

Portefeuillehouder: Max de Haan

11 juni heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld over de betaalbaarheid van de milieustraat in Buitenpost. Het college beantwoordt de vragen.

9.1 Beantwoording schriftelijke vragen zorgen om betaalbaarheid Omrin Milieustraat Buitenpost.pdf

10. Herzien welstandsnota 2020

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft ingestemd met de concept welstandsnota ‘Ontwerpprincipes voor het bouwen in Achtkarspelen’. Deze nota vervangt de oude welstandsnota. De nieuwe nota is zowel eenvoudiger in gebruik als informatiever en sorteert voor op de Omgevingswet, waarin de ruimtelijke kwaliteit centraal staat met daarbij meer ruimte voor maatwerk. De concept welstandsnota wordt nu ter inzage gelegd, zodat een ieder hierop kan reageren.

10.1 Ontwerpprincipes Achtkarspelen 2020.pdf

11. Motie woningbouwprojecten

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

De raad heeft het college tijdens de vergadering van 11 juli 2019 bij motie opgeroepen adequaat invulling te geven aan alle mooie ambities in onze gemeente op het gebied van woningbouw. De raad heeft daarbij aangegeven bereid te zijn - indien nodig - (tijdelijk) extra formatie in te zetten. Daarnaast heeft de raad in deze motie aandacht gevraagd voor een duidelijk en transparant overzicht van de bouwplannen in alle dorpen in onze gemeente. In een informerend raadsvoorstel wordt op beide punten ingegaan, waarmee de motie kan worden afgedaan.

11.1 Raadsvoorstel extra inzet wonen en bouwen.pdf

12. Glasvezelnetwerk KPN Buitenpost

Portefeuillehouder: Max de Haan

KPN is gefaseerd zijn bestaande “koperen” telecomnetwerken aan het vervangen voor glasvezelnetwerken. De fasering wordt bepaald op basis van de technische staat en de leeftijd van de bestaande netwerken, maar ook op basis van de vraag naar een hogere internetsnelheid. In Surhuisterveen is het eerste project inmiddels afgerond. Buitenpost is de tweede kern waar KPN een glasvezelnetwerk aanlegt. Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Buitenpost hebben KPN en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst zijn technische en organisatorische afspraken vastgelegd. Het college heeft besloten om akkoord te gaan met de inhoud van deze overeenkomst en over te gaan tot ondertekening hiervan.

13. Akte van exploitatieoverdracht it Vleckehûs

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

In 2019 heeft het college besloten om de exploitatie van Multifunctioneel Centrum (MFC) it Vleckehûs over te nemen van de stichting MFC Surhuisterveen. De gemeente neemt daarbij de verhuurtaken en het dagelijks beheer over van de stichting. Na het besluit in 2019 is een exploitatieovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en MFC Surhuisterveen. In deze overeenkomst zijn de organisatorische, juridische en personele kaders rond de overname geregeld. De overeenkomst wordt 3 juli 2020 door de gemeente en stichting MFC Surhuisterveen ondertekend en de overname wordt daarmee per 1 september 2020 van kracht.

14. Ontbinding overeenkomst maaien SC Kootstertille

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om, op verzoek van de vereniging, de overeenkomst m.b.t. de maaiwerkzaamheden van de velden van SC Kootstertille per direct te ontbinden en de MOA de velden weer te laten maaien.
In 2017 is een overeenkomst voor de duur van 5 jaar gesloten met SC Kootstertille ten behoeve van het door de vereniging zelf uitvoeren van de maaiwerkzaamheden op sportpark ‘De Tille’. De gemeente heeft destijds een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld voor de aanschaf van materieel, dat vervolgens in eigendom is gekomen van de vereniging. De aangeschafte robotmaaier heeft geregeld storingen en mankementen waardoor de robotmaaier niet volledig ingezet kan worden en er hoge kosten mee zijn gemoeid voor reparatie.

15. Jaarstukken stichting sportcentrum 8kspelen 2019 en NV zwembad de Kûpe 2019

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft de jaarrekeningen 2019 van stichting Sportcentrum 8kspelen en NV zwembad De Kûpe voor kennisgeving aangenomen en aangeboden aan de gemeenteraad via de LIS.

15.1 Jaarstukken stichting sportcentrum 8kspelen 2019 en NV zwembad de Kûpe 2019.pdf
15.2 Jaarrekening NV Zwembad De Kupe.pdf
15.3 Jaarrekening Stichting Sportcentrum 8karspelen.pdf
15.4 Toelichting jaarstukken stichting sportcentrum 8kspelen 2019 en NV zwembad de Kûpe 2019.pdf

16. Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over terrasuitbreiding

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Op 22 juni 2020 heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over ruimte voor terrassen. Het college beantwoordt de schriftelijke vragen.

16.1 Beantwoording schriftelijke vragen Groen-Links over terrasuitbreiding.pdf

17. Verzoek om aanbouw achter bestaande woning It Heideloantsje 4 te Twijzelerheide

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Initiatiefnemer heeft een bouwplan voor ogen welke niet past binnen de uitgangspunten van het bestemmingsplan en de redelijke eisen van welstand. De gemeente verzoekt de initiatiefnemer in samenspraak met welstand te komen tot een aanvaardbaar bouwplan waarbij dan medewerking met een planafwijking verleend kan worden.

18. Zonneveld Skûlenboarch

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Enerzjyk Skûlenboarch heeft de gemeente een idee gepresenteerd om op het water van de zandwinplas Skûlenboarch een zonnepark van circa 22 ha te realiseren. Naast het realiseren van een zonnepark op het water, wil de initiatiefnemer het gehele gebied een kwalitatieve impuls geven. Zo wordt de gehele randzone opnieuw ingericht als natuur- en recreatiegebied. Er wordt een visoever aangelegd, een outdoor parcours, een wandelroute en de groot stuk natuurlijke inrichting. Ook wordt het al aanwezige recreatiestrand opgewaardeerd. Het college heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de verdere uitwerking van het plan. Het plan wordt nu door de initiatiefnemers verder ontwikkeld en na de zomer aan de omgeving gepresenteerd. Dan volgt er een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De gemeenteraad wordt daarbij gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

18.1 Tussentijdse rapportage Enerzjyk Skûlenboarch - zonneveld.pdf
18.2 Visiekaart Zonneveld Skûlenboarch.pdf
18.3 Schets Zonneveld Skûlenboarch.pdf

19. Woningmarktanalyse Noordoost-Fryslân en Woningbouwprogrammering

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft kennisgenomen van de woningmarktanalyse Noordoost-Fryslân 2020-2030 en deelt deze openbaar en schriftelijk met de raad. Vervolgens gaat het college conform de woningbouwafspraken de gemeentelijke woningbouwprogrammering uitwerken en vaststellen in overleg met de mienskip in het kader van de Omgevingsvisie. Dit zal een flexibele programmering worden. De basis hiervoor is gelegd in de concept Woonvisie, die tot 3 september a.s ter inzage ligt. Hierin is aangegeven dat we maximaal willen faciliteren in de woningvraag zowel wat betreft de dorpen als de verschillende doelgroepen. Er wordt ingezet op het realiseren van een gedifferentieerd woningaanbod.
Achterliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad.