Controlecommissie

Home > Organisatie & bestuur > Controlecommissie

Controlecommissie

In de periode 2002-2006 heeft de raad een controlecommissie in het leven geroepen. De leden van deze commissie zijn gekozen vanuit en door de raad. De zittingsperiode is derhalve gekoppeld aan die van de raad.

Functie

De commissie adviseert de raad over de uitoefening van zijn controlerende taken. De commissie treedt op als vertegenwoordiger van de raad en draagt zorg voor het mogelijk maken van een open communicatie tussen de onafhankelijk accountant, de raad, het college van burgemeester en wethouders en het management.

  • Als specifieke taken van de controlecommissie worden genoemd:
  • voorbereiding van het programma van eisen op basis waarvan de onafhankelijke accountant het controleplan inricht;
  • bespreking van het verslag van bevindingen dat de accountant uitbrengt naar aanleiding van de controle van de jaarrekening, alsmede de advisering daarover aan de raad;
  • het (mede) voorbereiden van de aanbestedingsprocedure inzake de accountantscontrole.

De commissie bestaat uit één lid per fractie en benoemt zelf de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

Financiële beleidsdocumenten

Leden

De heer M.C. Buising, voorzitter (GBA)
De heer IJ. van Kammen (FNP)
Mevrouw J.R. Kingma-Gardenier (VVD)
De heer T. Nicolai (PvdA)
De heer D. van Oosten (CU)
De heer A.G. Zandbergen-Beishuizen, plaatsvervangend voorzitter (CDA)

Griffier
Mevrouw Jellie van Hoppe

Ga terug naar www.raad-achtkarspelen.nl

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?