Presidium

Home > Organisatie & bestuur > Presidium

Presidium

Leden

Mevrouw Lydeke Zandbergen-Beishuizen (CDA), plaatsvervangend voorzitter
De heer Douwe van Oosten (CU)
De heer Sjoerd Groenhof (FNP)
De heer Rinus Buising (GBA)
De heer Theun Nicolai (PvdA)
Mevrouw Lineke Kingma-Gardenier (VVD)

Voorzitter
Burgemeester de heer Gerben Gerbrandy

Griffier
Mevrouw Jellie van Hoppe MPM

Functie
Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad. De burgemeester is geen lid van het presidium. De griffier is aanwezig als ambtelijke ondersteuning. Het presidium is door middel van een afzonderlijke verordening ingesteld en de taken, bevoegdheden en werkwijze worden daarin omschreven.

Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad en heeft de volgende taken:

  • Voorlopig vaststellen raadsagenda
  • Bepalen status raadsvoorstellen (informerend, opiniërend, besluitvormend)
  • In algemene zin toetsen van de behandelrijpheid van de raadsvoorstellen
  • Vergadercyclus, lange termijnagenda
  • Adviseren raad over organisatorische en procedurele aangelegenheden die de raad betreffen
  • Bewaken ordentelijk verloop raadsvergaderingen
  • Adviseren raad over raadsbudgetten
  • Aanspreekpunt voor de griffier m.b.t. personele aangelegenheden griffie
  • Aanspreekpunt voor de voorzitter van de raad als het gaat om vertrouwelijke zaken
  • Uitoefenen van het werkgeverschap ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd

Vergaderfrequentie
Het presidium komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen. De vergaderingen van het presidium zijn besloten. Met ingang van 14 mei 2009 wordt van de vergaderingen een verslag gepubliceerd.

Vergaderingen 2018
25 januari
15 februari
15 maart
19 april
31 mei
21 juni
  5 juli
20 september
18 oktober
22 november
13 december

Ga terug naar www.raad-achtkarspelen.nl

Documenten:

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?