Rekenkamercommissie

Home > Organisatie & bestuur > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie

Sinds 2006 bestaat in elke gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie. Taak van de rekenkamer(commissie) is onderzoek doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De gemeente Achtkarspelen werkte wat de rekenkamerfunctie betreft t/m 2014 samen met een aantal buurgemeenten: in 2009 besloten de raden van Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. bij gemeenschappelijke regeling de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân op te richten.

Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad van Kollumerland c.a. het lidmaatschap van de rekenkamercommissie Noordoost Fryslân opgezegd en ook de raad van Dantumadiel heeft besloten niet verder te willen gaan met de RKC NOF. In goed overleg met de gemeente Dongeradeel is besloten om de Gemeenschappelijke Regeling RKC NOF op te heffen. De gemeente Achtkarspelen gaat door met de huidige commissie waarbij de Rekenkamercommissie Achtkarspelen een personele unie vormt met de rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit vier leden:
- mevrouw C.M.E. Ruiter, voorzitter;
- de heer H.S. Halbersma, lid;
- mevrouw J. Westinga, lid;
- de heer W.R. Zuurbier, lid.

Voor nadere gegevens over de leden, zie bij 'Nevenfuncties leden rekenkamercommissie'.

De commissie wordt bij de uitvoering van haar taken bijgestaan door een ambtelijk secretaris, mevrouw R. de Vries-Mulder. Zij is verbonden aan de griffie van de gemeente Achtkarspelen.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Mevrouw R. de Vries-Mulder 
Telefoon: (0511) 54 86 98 / 06-22572371
E-mail: r.devries@achtkarspelen.nl

Actueel

De rekenkamercommissie heeft in mei 2017 het onderzoek naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid afgerond. De uitkomsten van het onderzoek zullen eind 2017 door de raad besproken worden. U kunt hier het onderzoeksrapport vinden.

Verder heeft de rekenkamercommissie in oktober 2017 een onderzoek naar de Wmo2015 gepresenteerd aan de raad. Dit betreft een grootschalig gezamenlijk onderzoek van 13 rekenkamers en rekenkamercommissies in 16 Friese gemeenten. De controlecommissie van de raad heeft besloten om een bestuurlijke reactie op het onderzoek te vragen aan het college en de verwachting is dat het rapport begin 2018 door de raad behandeld zal worden. U vindt het onderzoeksrapport hier.

De rekenkamercommissie stelt eventuele suggesties met betrekking tot te onderzoeken onderwerpen zeer op prijs. Mocht u hiertoe besluiten, dan kunt u uw suggestie sturen naar r.devries@achtkarspelen.nl.

Ga terug naar www.raad-achtkarspelen.nl

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?