Rekenkamercommissie

Home > Organisatie & bestuur > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Sinds 2006 bestaat in elke gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie. Taak van de rekenkamer(commissie) is onderzoek doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De gemeente Achtkarspelen werkte wat de rekenkamerfunctie betreft t/m 2014 samen met een aantal buurgemeenten: in 2009 besloten de raden van Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. bij gemeenschappelijke regeling de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân op te richten.

Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad van Kollumerland c.a. het lidmaatschap van de rekenkamercommissie Noordoost Fryslân opgezegd en ook de raad van Dantumadiel heeft besloten niet verder te willen gaan met de RKC NOF. In goed overleg met de gemeente Dongeradeel is besloten om de Gemeenschappelijke Regeling RKC NOF op te heffen. De gemeente Achtkarspelen gaat door met de huidige commissie waarbij de Rekenkamercommissie Achtkarspelen een personele unie vormt met de rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit vier leden:
- mevrouw C.M.E. Ruiter, voorzitter;
- de heer H.S. Halbersma, lid;
- mevrouw J. Westinga, lid;
- de heer W.R. Zuurbier, lid.

Voor nadere gegevens over de leden, zie bij 'Nevenfuncties leden rekenkamercommissie'.

De commissie wordt bij de uitvoering van haar taken bijgestaan door een ambtelijk secretaris, mevrouw R. de Vries-Mulder. Zij is verbonden aan de griffie van de gemeente Achtkarspelen.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Mevrouw R. de Vries-Mulder 
Telefoon: (0511) 54 86 98 / 06-22572371
E-mail: r.devries@achtkarspelen.nl

Actueel

De rekenkamercommissie is in mei 2016 gestart met een onderzoek naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid. U kunt hier de onderzoeksopzet vinden. Verder doet de rekenkamercommissie op dit moment ook een onderzoek naar de Wmo 2015. Dit betreft een grootschalig gezamenlijk onderzoek van 16 rekenkamers en rekenkamercommissies in 16 Friese gemeenten. Het onderzoek is begin november 2016 gestart en gaat ongeveer een half jaar in beslag nemen. Nadere informatie kunt u vinden in het persbericht van 7 november 2016 en in het onderzoeksplan.

In 2015 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de controlerende rol van de gemeenteraad. De resultaten van dit onderzoek zijn op 5 november 2015 gepresenteerd aan de Controlecommissie van de raad en deze heeft besloten om een bestuurlijke reactie te vragen aan het college op de eerste aanbeveling, alvorens een advies aan de raad uit te brengen, omdat deze aanbeveling gericht was aan het college. Verder heeft de controlecommissie geadviseerd om de overige aanbevelingen over te nemen. In december 2016 is de bestuurlijke reactie van het college binnengekomen en begin 2017 zullen de onderzoeksresultaten door de raad worden besproken.

De rekenkamercommissie stelt eventuele suggesties met betrekking tot te onderzoeken onderwerpen zeer op prijs. Mocht u hiertoe besluiten, dan kunt u uw suggestie sturen naar r.devries@achtkarspelen.nl.

Ga terug naar www.raad-achtkarspelen.nl

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?