Spreekrecht burgers

Home > Organisatie & bestuur > Spreekrecht burgers

Spreekrecht burgers

Voorafgaand aan elk agendapunt van de informatiecarrousel en de raadsvergadering kunnen burgers het woord voeren over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden nemen de inspraakreacties mee in de beraadslaging, waarna de fracties een mening vormen over het voorliggende raadsvoorstel.

Voor de inspraak gelden de volgende regels:

 • burgers die willen inspreken, geven dit schriftelijk of mondeling voor aanvang van de vergadering, uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur, door aan de griffie onder vermelding van het onderwerp, naam, adres, telefoonnummer en namens wie ingesproken wordt;
 • de griffie ontvangt graag de tekst van de inspraakreactie op raadsgriffie@achtkarspelen.nl, zodat deze op de website kan worden geplaatst;
 • de informatiecarrousels en raadsvergaderingen worden rechtstreeks in beeld en geluid uitgezonden via de website van de gemeenteraad: www.raad-achtkarspelen.nl. Daarna blijft de vergadering op deze website beschikbaar om te bekijken en te beluisteren;
 • er kan in principe alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Mocht u in willen spreken over een niet geagendeerd onderwerp, dan kunt u een verzoek indienen bij de raadsgriffie;
 • de voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. Van deze volgorde kan afgeweken worden, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering;
 • elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. Indien er meer dan drie sprekers zijn, kan de voorzitter de maximale spreektijd inkorten. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd;
 • de inspreker voert het woord nadat de voorzitter hem dit heeft verleend;
 • de inspreker richt zich tot het college en de gemeenteraad in zijn geheel, niet tot een afzonderlijk lid van het college of de gemeenteraad;
 • de voorzitter en de leden van de raad kunnen vragen stellen aan de inspreker, het is hen echter niet toegestaan met de inspreker te beraadslagen.

Er kan niet worden ingesproken

 • over besluitvormende agendapunten;
 • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • over voorstellen afkomstig uit de raad zelf;
 • indien de inspreker met betrekking tot hetzelfde agendapunt al een keer gebruik heeft gemaakt van het spreekrecht.

Griffie Achtkarspelen

Als u wilt inspreken, kunt u contact opnemen met de griffie:
tel. (0511) 548254 of 548698
e-mail raadsgriffie@achtkarspelen.nl

Ga terug naar www.raad-achtkarspelen.nl

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?