Nieuwe lokale politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 willen deelnemen, moeten zich laten registreren bij het centraal stembureau in het gemeentehuis van Achtkarspelen als:

 • ze niet geregistreerd zijn in het register voor de Tweede Kamerverkiezing of,
 • als ze niet geregistreerd zijn voor de verkiezing Provinciale Staten van Fryslân.

De naam van de politieke partij (in de wet heet dit 'aanduiding') wordt geregistreerd in een speciaal register van het centraal stembureau. Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld. Dit kan zijn:

 • de volledige naam van de groepering;
 • de afkorting van de naam van de groepering;
 • een combinatie van beide.

Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie

Een politieke partij moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. Een stichting is niet toegestaan. Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie onder andere worden overgelegd:

 • een verzoek tot registratie of wijziging (model G1-1);
 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
 • een recent bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
 • een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. Voor meer informatie zie onder kopje ‘waarborgsom registratie’;
 • een verklaring van de partij waaruit blijkt wie als gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen tot het inleveren van een kandidatenlijst.

Bestaande landelijke en plaatselijke politieke partijen

Gaat het om een landelijke politieke partij die al geregistreerd is voor de Tweede Kamerverkiezing? Of voor de verkiezing van Provinciale Staten van Fryslân? Of gaat het om een lokale politieke partij die in 2017 is geregistreerd en waarvan een geldige kandidatenlijst is ingeleverd? Dan hoeft de partij zich niet opnieuw te registreren.

Het register voor aanduidingen voor de Tweede Kamer wordt bijgehouden door de Kiesraad. Het register van de Provinciale Staten wordt bijgehouden door het centraal stembureau bij de gemeente Leeuwarden. Het register voor de gemeenteraad wordt bijgehouden door de gemeente Achtkarspelen.

Toevoeging aan de aanduiding

Het is niet toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke partijen toe te voegen (bijvoorbeeld CDA lokaal). Eventuele toevoegingen worden als nieuwe aanduiding gezien. Een registratieverzoek zal worden beoordeeld op de criteria genoemd in artikel G3 van de Kieswet.

Tijdstip registratie

Voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 is 20 december 2021 de laatste dag waarop nieuwe partijen zich kunnen laten registreren. Hierna ingediende verzoeken blijven voor deze verkiezing buiten beschouwing.

Waarborgsom registratie

Voor registratie van de aanduiding van een politieke partij moet een waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk 20 december 2021 zijn bijgeschreven op IBAN NL50BNGH0285000101 ten name van Gemeente Achtkarspelen, onder vermelding van:

 • waarborgsom registratie
 • naam van de politieke partij

Als het bedrag op de rekening staat, wordt een bewijs van betaling (model G1-3) afgegeven. Dit is 1 van de stukken die overgelegd moeten worden voor de registratie. Dit bedrag wordt weer teruggestort wanneer een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd.