Hulp en ondersteuning

logo
Zoeken
U bent hier: Home / Zorg / Hulp en ondersteuning

Hulp en ondersteuning

Wat is de Wmo eigenlijk?

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is in 2007 ingevoerd. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente en zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Soms lukt dat niet. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Denk hierbij aan lichamelijke beperkingen, ouderdom, ziekte, verslaving of psychische klachten. Als het 'meedoen' op eigen kracht niet meer lukt - ook niet met behulp van familie, buren, vrienden of bekenden - dan gaat de gemeente met u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken.

Nieuwe taken

Vanaf 2015 hebben gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg. De AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) wordt vervangen door de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Wet ziektekostenverzekering en de Wlz (Wet langdurige zorg). Mensen die vanwege een beperking, bijvoorbeeld lichamelijk, verstandelijk, psychisch, zintuiglijk of door ouderdom ondersteuning of begeleiding nodig hebben, vallen straks onder de Wmo. Het gaat hier niet om medische of zogenaamde lijfsgebonden zorg, zoals hulp bij wassen en aankleden.

Indicatie voor zorg?

Heeft u een indicatie voor zorg die doorloopt in 2015? Dan verandert er tot 31 december 2015 niets voor u. In de loop van 2015 neemt een medewerker van het Dorpenteam contact met u op. U wordt uitgenodigd voor een gesprek. Daarin wordt samen met u besproken hoe uw ondersteuning er na afloop van uw indicatie uit gaat zien.

Dorpenteams

Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan kunt u vanaf 1 januari terecht bij een van de Dorpenteams.

Eigen kracht

Eigen kracht en meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen. De aanpak van Tichtby Elkoar is erop gericht mensen zoveel mogelijk actief mee te laten doen in de maatschappij. We helpen anderen als dat kan en vragen hulp aan iemand dichtbij. We zorgen voor elkaar. Dat geeft een goed gevoel. 

Mantelzorgcompliment vanaf 2015

Per 1 januari 2015 vervalt de landelijke regeling voor de financiële waardering van mantelzorgers (het mantelzorgcompliment). In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf dat moment verantwoordelijk zijn voor de verstrekking van een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers van hun inwoners. De besluitvorming in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel omtrent de mantelzorgwaardering staat gepland voor eind december 2015. Dan zal duidelijk worden welke invulling de gemeenten zullen geven aan ‘het mantelzorg-compliment’. Tot die tijd kunnen helaas geen toezeggingen gedaan worden.

Steunpunt Mantelzorg

''Mijn wereldje is zo klein, ik wil  graag wat meer sociale contacten” 
“Ik zorg 24 uur per dag voor mijn man, maar wil toch ook eens iets voor mezelf doen”
“Ik wil mijn persoonlijke situatie met een ander bespreken”
“Ik moet steeds meer bij mijn partner blijven, straks kan ik niet meer naar mijn toneelclub”

Dit zijn voorbeelden van onderwerpen die u kunt bespreken met een medewerker van Steunpunt Mantelzorg. Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u onder andere terecht voor individuele ondersteuning, informatie en advies. Meer informatie over het Steunpunt Mantelzorg en contactinformatie vindt u via de website van Kearn Welzijn.