De voormalige basisschool De Claercamp aan de Hoogstraten 16 in Gerkesklooster wordt ingericht voor de crisisnoodopvang van maximaal 75 vluchtelingen. De gemeente verzorgt deze crisisnoodopvang op verzoek van de Veiligheidsregio Fryslân om de druk op het opvangcentrum in Ter Apel te verlichten. Uiterlijk 1 maart 2023 eindigt de opvang in Gerkesklooster en kunnen de normale activiteiten in De Claercamp weer worden opgestart. Graag informeren wij u over ons besluit.

Crisisnoodopvang

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan de instroom van nieuwe vluchtelingen niet aan. Het Rijk heeft daarom de Veiligheidsregio's gevraagd om tijdelijk noodopvangplaatsen te realiseren. Als gemeentebestuur willen we onze bijdrage leveren om deze humanitaire crisis het hoofd te bieden.

Locatie De Claercamp in Gerkesklooster

De voormalige basisschool De Claercamp komt in onze gemeente naar voren als de meest geschikte locatie voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. De locatie kan binnen vier weken gereed gemaakt worden voor de opvang van maximaal 75 personen. De vluchtelingen komen uit verschillende landen. Het gaat om mannen, vrouwen, kinderen en/of gezinnen. De duur van de opvang is voor maximaal 4 maanden, van 1 november 2022 tot en met uiterlijk 1 maart 2023.

Calamiteitennummer De Claerkamp

Bij calamiteiten of dringende vragen kunt u bellen met: 088 - 22 99 061. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. U komt dan in contact met de beveiliging.

Begeleiding

We doen er alles aan om de tijdelijke crisisnoodopvang voor iedereen in goede banen te leiden. Samen met de Veilgheidsregio Fryslân zorgen we voor begeleiding om de vluchtelingen bij te staan en organiseren we dagbesteding. Verder is er 24 uur per dag beveiliging op en rondom De Claercamp aanwezig. 

Kijk hier voor meer informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Wilt u ook een steentje bijdragen?

Met elkaar kunnen we zorgen voor een prettige opvang van deze mensen in nood. Wilt u vrijwilligerswerk doen? Mail ons op gemeente@achtkarspelen.nl. Vermeld uw contactgegevens en het vrijwilligerswerk wat u in gedachten heeft. We nemen dan contact met u op.

We krijgen ook vragen van inwoners of we nog spullen kunnen gebruiken. Op dit moment is dat niet het geval. Mocht het nodig zijn, dan doen we een oproep.
 

Waarom heeft de gemeente Achtkarspelen ‘ja’ gezegd tegen de opvang van vluchtelingen?

De humanitaire nood is hoog. Asielzoekerscentra lopen over en er komen nog steeds vluchtelingen binnen. We zijn een gastvrije gemeente en nemen onze verantwoordelijkheid.

Waarom is crisisnoodopvang nodig?

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft problemen met de opvang van asielzoekers. De asielzoekerscentra (AZC) in Nederland zijn overvol. Er komen nog steeds asielzoekers binnen en de uitstroom van statushouders naar woningen in gemeenten stagneert door druk op de woningmarkt. Daarom deed het demissionair kabinet een oproep aan gemeenten om het AZC in het Groningse Ter Apel te ontlasten door de helpen met de opvang van asielzoekers. 

Wie verblijven er in de crisisnoodopvang?

De vluchtelingen komen uit verschillende landen. Het gaat om mannen, vrouwen, kinderen en gezinnen. Wij weten op dit moment nog niet wat de samenstelling van de groep is. 

Hoeveel vluchtelingen gaat de Veiligheidsregio namens het COA in Achtkarspelen opvangen?

In De Claercamp kunnen maximaal 75 personen worden opgevangen. 

Wat gebeurt er om overlast voor omwonenden te beperken?

De vluchtelingen zijn in afwachting van hun asielprocedure. Zij mogen gaan en staan waar ze willen. Als gemeente doen we wat we kunnen om te zorgen dat de opvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt, zowel voor de vluchtelingen als voor de omwonenden. Dat betekent dat we vragen, zorgen en ideeën van de omgeving serieus nemen en dat we zorgen dat de tijdelijke inwoners een zo goed mogelijk verblijf hebben.

Met organisaties en partijen uit de gemeente organiseren we begeleiding om de vluchtelingen bij te staan en zorgen we ook voor dagbesteding. Er is 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig.

De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen op de locatie. 

Voor hoe lang gaat Achtkarspelen vluchtelingen opvangen?

De verwachting is dat De Claerkamp vanaf 1 november 2022 gereed is voor de opvang. We hebben afgesproken dat de opvang na 1 maart 2023 stopt zodat de normale activiteiten in De Claercamp weer opgestart kunnen worden. Het gaat dus om een locatie voor crisisnoodopvang: voor een beperkte tijd om de druk op het aanmeldcentrum Ter Apel en andere AZC’s te verminderen. 

Kunnen jullie de duur van de opvang garanderen?

We hebben afgesproken dat de noodopvang tot 1 maart 2023 duurt. Het is niet de bedoeling om deze periode te verlengen.

Waar is de opvang?

De opvang is in de voormalige basisschool De Claercamp, Hoogstraten 16 in Gerkeslooster.

Waarom daar?

Het aantal geschikte gebouwen (groot, leegstaand) is in Achtkarspelen beperkt en daarmee ook de mogelijkheid voor opvang van asielzoekers. De voormalige basisschool komt in onze gemeenten naar voren als de meest geschikte locatie voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. 

Waarom is de omgeving niet eerst gevraagd of zij hier mee instemmen?

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen in onze gemeente gezien en gehoord wordt. Inspraak is hiervoor een middel. Voor de opvang van vluchtelingen in De Claercamp is er geen inspraak. De reden is dat er op dit moment sprake is van een tijdelijke en ernstige humanitaire situatie, die met spoed opgepakt moet worden. Vanzelfsprekend nemen we uw respons om de opvang van vluchtelingen voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen uiterst serieus.

Gaan kinderen in een tijdelijke opvang naar school?

Alle kinderen in Nederland vallen tot hun 18e onder de Leerplichtwet, dus ook die in de crisisnoodopvang. Of en in hoeverre het lukt om de kinderen onderwijs aan te bieden gedurende de waarschijnlijk korte tijd die ze in Gerkesklooster-Stroobos zijn, laat zich nu moeilijk voorspellen.  

Wat gebeurt er in de opvang?

De mensen ontvangen ‘bed, bad en brood’: ze kunnen slapen en krijgen maaltijden. Daarnaast is er begeleiding en dagbesteding. In samenwerking met partners in de gemeente bekijken we welke activiteiten we kunnen organiseren. 

Wat kan ik merken van de komst van de vluchtelingen?

Uit ervaring van andere locaties waar vluchtelingen worden opgevangen blijkt dat zij veel op de opvanglocatie en in de directe omgeving verblijven. Deze eerste periode in Nederland kunnen zij gebruiken om te rusten. De mensen zijn vrij om hun omgeving te verkennen. 

Waar kunnen we terecht met vragen, klachten en problemen?

Vragen aan de gemeente kunt u stellen via gemeente@achtkarspelen.nl  Voor het doorgeven van spoedeisende zaken komt binnenkort een calamiteitennummer beschikbaar. Dit nummer zal 24 uur per dag bereikbaar zijn en wordt gepubliceerd op de website.

De politie is bereikbaar via 0900-8844 (geen spoed) of 112 (spoed).
 

Is de opvang toegankelijk voor inwoners van Gerkesklooster en Stroobos?

Vanwege de privacy van de tijdelijke bewoners is de opvang alleen toegankelijk voor de tijdelijke bewoners en medewerkers. 

Wat gaat een dergelijke opvang kosten en wie betaalt dat?

De kosten voor de opvang worden betaald door het Rijk. Dit geldt ook voor de eventuele kosten van inzet van medewerkers van de gemeente Achtkarspelen. 

Gaat opvang van vluchtelingen ten koste van woningen voor onze eigen inwoners?

Nee, het gaat hier om crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Hier heeft het Rijk juist voor gekozen om te zorgen dat er niet nog meer woningtekort ontstaat. Het aanbod van woningen voor inwoners komt hierdoor dus niet meer onder druk te staan. 

Wat gebeurt er na 1 maart 2023 met de mensen in de opvang?

Waar de mensen, die tijdelijk in Gerkesklooster worden opgevangen, na 1 maart 2023 naar toe kunnen, valt op dit moment nog niet te zeggen. Het COA kampt momenteel met een tekort aan structurele opvangplekken. Dat komt door de hoge instroom van vluchtelingen en de lage doorstroom van statushouders naar een woning als gevolg van de krapte op de landelijke woningmarkt. Om te voorkomen dat er mensen op straat moeten slapen, zet het COA samen met gemeenten door het hele land tijdelijke en noodopvangvoorzieningen op. Tegelijkertijd zoekt het COA permanent naar structurelere opvanglocaties.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, een vluchteling en een statushouder?

Iedereen die op de vlucht is voor oorlog, geweld, vervolging of bijvoorbeeld voedsel- of waterschaarste is een vluchteling. Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt is een asielzoeker. De IND beoordeelt alle asielaanvragen en oordeelt of iemand in Nederland mag blijven. Als dat het geval is, krijgt de asielzoeker een asielvergunning: een tijdelijke verblijfsvergunning voor 5 jaar. 

Een vluchteling met zo’n verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ genoemd. Hij mag vanaf dat moment volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving en integreren. Als iemand ten minste 5 jaar met een verblijfsvergunning in Nederland woont, Nederlands spreekt en met goed gevolg een inburgeringsexamen aflegt, kan hij of zij het Nederlanderschap aanvragen.