Op de hoek Lutkepost/Acht oan de Diken in Buitenpost ligt een perceel dat is bestemd voor de bouw van een appartementengebouw. Het is een gemeentelijk perceel dat de bestemming Woongebouw heeft en waar maximaal 22 appartementen gebouwd mogen worden met een maximale hoogte van 16 meter.

Het gaat om een perceel bouwgrond, groot ca. 5.550 m². Het perceel bouwgrond is kadastraal bekend gemeente Buitenpost, sectie A, nummer 6101 (gedeeltelijk). Na kadastrale uitmeting zal het nieuwe kadastrale nummer en de definitieve oppervlakte aan de verkoopinformatie op deze website worden toegevoegd.

Toevoeging (24 november 2022):

De kadastrale uitmeting heeft inmiddels plaatsgevonden. Het perceel bouwgrond is kadastraal bekend gemeente Buitenpost, sectie A, nummer 6111 en groot 5.555 m2.

Vanwege het ontbreken van woningbouwcapaciteit is dit perceel nog niet uitgegeven. Inmiddels is deze locatie in het woningbouwprogramma opgenomen. Het projectgebied is ontsloten via Acht oan de Diken en deze ontsluitingsrichting blijft gehandhaafd. De parkeernorm bedraagt 1,8 parkeerplekken per appartement. De parkeerplekken worden op het perceel bouwgrond gerealiseerd. De kosten voor het realiseren van de parkeerplekken komen ten laste van de inschrijver.

foto perceel Acht oan de Diken, Buitenpost
luchtfoto Buitenpost-Lutkepost, de pijl duidt de te verkopen locatie aan

Voor wie is de grond bedoeld?

Iedere gegadigde die zich bezighoudt met de ontwikkeling van gebouwen, waaronder de bouw van woningen, gebouwen en gelijksoortige constructies, welke activiteit blijkt uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (hierna: KvK), kan zich inschrijven voor de bouwgrond. Alleen bedrijven die hieraan voldoen, kunnen deelnemen aan de loting.  Inschrijven voor een ander dan uw eigen bedrijf is niet toegestaan.

Inschrijftermijn

De inschrijftermijn loopt van 15 november 2022 tot en met 10 januari 2023. Na sluiting van de inschrijvingstermijn vindt de toewijzing van de bouwgrond via een openbare lotingsbijeenkomst plaats. De trekking is onder toezicht van een notaris.

Verkoopprijs

De vastgestelde prijs voor deze kavel bedraagt € 955.000,- (exclusief BTW en kosten koper), zegge: negenhonderdvijfenvijftigduizend euro. De kosten koper bestaan uit notaris en kadasterkosten.

Loting

Als u belangstelling heeft voor de bouwgrond dan kunt u zich hiervoor inschrijven via de gemeentelijke website. De inschrijvingsperiode start op 15 november 2022 tot en met 10 januari 2023. Iedere inschrijver krijgt een ontvangstbevestiging.

 • Voor het inschrijven op de bouwgrond moest u gebruik maken van het online inschrijfformulier. De inschrijftermijn is gesloten en het formulier kan niet meer worden ingestuurd. Andere manieren van inschrijving worden niet geaccepteerd. Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd.
 • Ook dient de inschrijver als verplichte bijlage tezamen met het inschrijfformulier in te dienen (een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel van het bedrijf dat zich inschrijft voor de loting).

Toevoeging (26 januari 2023)

 • De loting heeft inmiddels plaatsgevonden op woensdag 25 januari 2023 om 15.00 uur op het gemeentehuis in Buitenpost. Iedereen die zich heeft ingeschreven en voldeed aan de voorwaarden die werden gesteld heeft een uitnodiging voor de loting ontvangen. Deze uitnodiging is per e-mail toegestuurd.
 • Onder toeziend oog van notaris mr. Fransisca Spa van Sekuer Notarissen en wethouder Lea van der Tuin-Kuipers vond woensdag 25 januari 2023 in het gemeentehuis in Buitenpost de verloting plaats van de bouwgrond voor een appartementengebouw in Buitenpost.

Voorwaarden voor inschrijving

Inschrijver gaat akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden voor inschrijving:

 1. Bij meer dan één (1) geldige inschrijving voor de bouwgrond vindt er een loting plaats.
 2. De inschrijving staat open voor iedere gegadigde die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de bouw van gebouwen, waaronder woningen, gebouwen en gelijksoortige constructies (hierna te noemen: gebouwen) met een inschrijving in de KvK. Dat de inschrijver zich bezighoudt met de ontwikkeling van gebouwen blijkt uit de activiteitenomschrijving van de inschrijver bij de Kvk.
 3. Per KvK vestigingsadres kan er slechts éénmaal (1x) worden deelgenomen aan de inschrijving. Dat betekent dat er geen extra holdings, beheerbedrijven, dochter of zuster B.V.’s van de betreffende inschrijver mogen inschrijven;
 4. Het adres waar de inschrijver is gevestigd wordt bepaald aan de hand van het inschrijvingsadres vermeldt bij de KvK;
 5. De koopovereenkomst wordt op naam gesteld van de winnende inschrijver en dient aansluitend aan de loting, dan wel binnen 5 werkdagen na de loting te worden ondertekend;
 6. De winnende inschrijver betaalt een reserveringsvergoeding van € 10.000,- exclusief BTW. Dit bedrag zal worden verrekend bij het betalen van de koopsom van de bouwgrond. De reserveringsvergoeding is verschuldigd bij het aangaan van de koopovereenkomst en dient binnen 5 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst te zijn voldaan op de bankrekening van de gemeente Achtkarspelen.
 7. De akte van levering moet worden gepasseerd binnen 2 maanden ná het verlopen van de termijn van de ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst.
 8. Het perceel bouwgrond wordt geleverd in de staat, waarin het zich op het moment van de eigendomsoverdracht bevindt, voor de grootte die het werkelijk heeft, vrij van huur-, pacht- of enige andere gebruiksrechten en vrij van hypothecaire inschrijvingen en/of beslagen, doch overigens met alle daaraan verbonden lusten, lasten, rechten, verplichtingen, heersende en lijdende erfdienstbaarheden. De verkoper verleent geen andere vrijwaring dan die voor de eigendom.
 9. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de aansluitingen voor de nutsvoorzieningen. De kosten voor de aansluiting van de nutsvoorziening komen ten laste van de inschrijver.
 10. Verhuur van het gebouw en/of appartementen aan derden door de inschrijver is niet toegestaan.
 11. Aan de toekomstige bewoners van de appartementen wordt een zelfbewoningsplicht opgelegd op voor de duur van drie jaar.
 12. De gemeente heeft, indien de gemeente dit wenst, een recht van terugkoop van het bouwperceel als de winnende inschrijver het bouwplan niet uiterlijk drie jaar na eigendomsoverdracht heeft gerealiseerd. Op de eerste vordering van de gemeente dient de winnende inschrijver de  onroerende zaak terug te leveren aan de gemeente, tegen betaling van een bedrag gelijk aan de oorspronkelijk tussen de gemeente en de winnende inschrijver overeengekomen koopsom (exclusief BTW en exclusie rente), verminderd met 25%.
 13. De koopovereenkomst kan door de winnende inschrijver worden ontbonden als op 1 januari 2024 minder dan 15 appartementen zijn verkocht. In onderling overleg kunnen de gemeente en de winnende inschrijver anders overeenkomen.
 14. De gemeente heeft te allen tijde het recht om deze inschrijvingsprocedure zonder opgave van redenen te beëindigen.

Beheersverordening

De locatie valt onder de Beheersverordening dorpen Achtkarspelen. De Beheersverordening legt de planologisch-juridische regeling van de eerder geldende bestemmingsplannen opnieuw vast. Voor deze locatie zijn de planologische gebruiksrechten en bouwrechten van het bestemmingsplan Buitenpost – Lutkepost, in het bijzonder artikel 25 Woongebouw (Wonen-Woongebouw) van toepassing.

Toewijzingsprocedure

De toewijzing vindt plaats tijdens een openbare lotingsbijeenkomst onder leiding van een lid van het college van burgemeester en wethouders. De loting staat gepland op woensdag 25 januari 2023 om 15.00 uur op het gemeentehuis te Buitenpost. Iedere inschrijver die zich inschrijft voor de bouwgrond en voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld krijgt hiervoor een uitnodiging per e-mail toegestuurd in de week van 9 januari 2023 tot en met 15 januari 2023 (week 2). In deze uitnodiging wordt de lotingsprocedure nader toegelicht. De loting wordt uitgevoerd door notaris mr. F. Spa van Notariskantoor Sekeur, gevestigd te Surhuisterveen, dan wel een waarnemer van voornoemde notaris. Om mee te kunnen loten dient de inschrijver zelf, of een gemachtigde, op de dag van loting aanwezig te zijn op het gemeentehuis. De naam en het telefoonnummer van de gemachtigde dient uiterlijk woensdag 18 januari 2023 aan mr. I. Sehagic te worden doorgegeven via: i.sehagic@8ktd365.nl.

De koopovereenkomst wordt op naam gesteld van de winnende inschrijver en dient aansluitend aan de loting, dan wel binnen 5 werkdagen na de loting te worden ondertekend.

Binnen 10 werkdagen na de loting dient de waarborgsom van € 10.000,- (excl. BTW) door de betreffende inschrijver te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de gemeente.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: