De gemeente Achtkarspelen heeft het voornemen een perceel grond gelegen aan de Alde Dyk in Kootstertille, kadastraal bekend als gemeente Kooten, sectie C, nummer 3077, ter grootte van 1.530 m² te verkopen aan Poiesz Vastgoed B.V.

afbeelding Aldedyk, Kootstertille

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor de aankoop in aanmerking komt. Er is op dit moment 1 supermarkt in Kootstertille. Poiesz Vastgoed wil de huidige winkel vervangen door een toekomstbestendige formule met een groter winkeloppervlak. De gemeente wil het voorzieningenpeil in Kootstertille op peil houden en versterken door middel van de verkoop.

De gemeente Achtkarspelen heeft naar aanleiding hiervan distributieplanologisch onderzoek laten verrichten. Hieruit is gebleken dat er ruimte is voor uitbreiding van de huidige supermarkt en dat de markt niet genoeg ruimte biedt voor toevoeging van een extra supermarkt. Op grond hiervan is de gemeente tot het oordeel gekomen dat Poiesz Vastgoed de enige serieuze gegadigde is.

Indien u van mening bent dat ook u op basis van de hiervoor gestelde criteria in aanmerking dient te komen voor de aankoop van dit perceel, dient u binnen een termijn van 20 kalenderdagen en dus uiterlijk 19 maart 2024 een kortgedingprocedure te starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. De termijn is een vervaltermijn.

Mocht u vragen over de voorgenomen verkoop hebben, dan kunt u contact opnemen per e-mailadres: grondzaken@t-diel.nl of per adres Stationsstraat 18, 9285 NH Buitenpost t.a.v. Grondzaken onder vermelding van “Verkoop perceel Alde Dyk Kootstertille”.

Heeft u vragen over de verkoop?

Neem dan contact op via het e-mailadres: grondzaken@t-diel.nl of schrijf een brief naar afdeling Grondzaken, Stationsstraat 18, 9285 NH Buitenpost, onder vermelding van “Verkoop perceel Alde Dyk Kootstertille”.