Wetterskip Fryslân start op 17 januari 2022 met het uitbaggeren van het noordelijke deel van de Bûtenpostmer Feart in Buitenpost. Het gaat om het traject vanaf de Bernardlaan tot de (fiets)brug. Het waterschap startte al eerder, begin vorige maand, met het uitbaggeren van het zuidelijke deel van de vaart tussen gemaal Reahel en de stuw. Door het dieper maken van de vaart verbetert de water aan- en afvoer. Zo worden inwoners ook in de toekomst beschermd tegen wateroverlast.  

Wetterskip Fryslân beheert de hoofdwateren in Fryslân, waaronder de Bûtenpostmer Feart. Door het dieper maken van de vaart verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna.

Baggeren bij Bernardlaan (noordelijk traject)

Wetterskip verwijdert aan de noordkant van de Bûtenpostmer Feart over een lengte van 150 meter ongeveer 600 m3 bagger uit de vaart. Het baggerwerk gebeurt met een boot met een schuifbord en een kraan die op één van de twee overslagplaatsen langs de vaart wordt opgesteld. De schuifboot duwt de baggerspecie naar de overslagplaats. Hier laadt een kraan de bagger in vloeistofdichte vrachtauto’s. Die voeren de bagger af naar het een erkend stort. Er zullen via de Kuipersweg en Bernardlaan ongeveer 30 ladingen met een vrachtauto afgevoerd worden. De werkzaamheden aan het noordelijk traject duren maximaal 3 weken.

Baggeren bij Reahel (zuidelijk traject)

Wetterskip baggert op dit moment het deel van de Bûtenpostmer Feart ten noorden van het Van Starkenborghkanaal. Het gaat om een traject van 1700 meter tussen het gemaal Reahel en de stuw. Hier haalt het waterschap ongeveer 13.000 m3 bagger uit de vaart. Een baggerzuiger pompt de baggerspecie vanaf het water door een kilometerslange drijvende leiding naar het tijdelijke baggerdepot langs de westkant van de Bûtenpostmer Feart.

Grasland na een jaar

Het baggerdepot is ongeveer 3 hectare groot. Het waterschap maakte van de afgegraven teelaarde (vruchtbare bovengrond) een dijkje van maximaal 1,5 meter hoog om het depot heen. Zo kan de bagger worden opgeslagen. Na de baggerwerkzaamheden droogt de bagger in het depot in. Komend voorjaar zet het waterschap de bagger om om het indrogen te bevorderen. Voor 1 augustus wordt de ingedroogde bagger afgevoerd naar het provinciale depot in Stroobos. En in het najaar 2022 richt het waterschap het depot weer in als weiland.

Kosten

Baggerbedrijf Ippel Dredging uit Koudum voert het baggerwerk in opdracht van Wetterskip Fryslân uit. De totale investering van het werk bedraagt € 277.000,00.

Meer informatie

Meer informatie over het baggerproject Bûtenpostmer Feart is te vinden op: www.wetterskipfryslan.nl/buitenpostervaart

Baggeren buitenpost
Luchtfoto noordelijk traject: het te baggeren traject (rode streep) en de overslagplaatsen (blauwe cirkel)
Baggeren Buitenpost
Luchtfoto zuidelijk traject: het te baggeren traject (rode streep) en de locatie van het baggerdepot (blauw)