1. Motie jongeren en Corona

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten om de motie ‘Jongeren en Corona’ af te handelen met behulp van een activiteitenoverzicht van ’t Stationnetje en dit overzicht te plaatsen op de LIS.

1.1 Uitvoering motie Jongeren en corona
 

2. Garantstelling Stichting Woningbouw Achtkarspelen

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft ingestemd met borgstelling aan BNG-bank ten behoeve van een door de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) nieuw aan te trekken lening van € 2,0 miljoen.

De gemeente is middels een doorlopende borgingsovereenkomst verbonden aan borgstelling ten behoeve van Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) voor langlopende geldleningen om te voorzien in diens behoefte aan lang vreemd vermogen.

Het besluit betreft de concretisering van een aangevraagde borgstelling ten behoeve van een door SWA nieuw bij BNG aan te trekken lening van € 2,0 miljoen per 3 september 2021, looptijd 7 jaar, aflossing ineens achteraf.

 

3. Cameratoezicht op basisscholen in verband met vandalisme

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten tot het eenmalig bekostigen van de kosten voor cameratoezicht (aanschaf en installatie) voor alle basisscholen in Achtkarspelen. In 2020 werd hiervoor met succes een pilot uitgevoerd in Kootstertille bij 3 basisscholen. Aanleiding voor het besluit zijn de aanhoudende klachten van scholen en een onverminderd aantal schademeldingen bij een aantal van de andere basisscholen in de gemeente. Vergoeding van schade door vernielingen en ook diefstal (van bijvoorbeeld lood) komen voor rekening van de gemeente.

3.1 Persbericht cameratoezicht

 

4. Derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

In 2022 start het Rijk met de ‘Derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken’. Gemeenten zijn opgeroepen om voor 1 november 2021 een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor deelname aan de proeftuin voor het aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen. Het college heeft besloten om samen met de gemeente Tytsjerksteradiel een aanvraag te doen. Als de aanvraag gehonoreerd wordt, dan kan vanaf 2022 uitvoering gegeven worden aan deze proeftuin.

De dorpen Kootstertille en Drogeham werken samen met Jistrum en Eastermar aan het opzetten van een gebiedscoöperatie. Een coöperatie die na participatie in ‘Enerzjyk Skûlenboarch’ een volgende stap kan zetten als proeftuin in die derde ronde. De betrokken dorpen staan positief tegenover een aanvraag.

4.1 Persbericht derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

 

5. Principeverzoek extra ruimte voor bijgebouwen Fiifhuzen 21 te Harkema

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college informeert de verzoeker voor extra ruimte voor bijgebouwen op locatie Fiifhuzen 21 in Harkema dat de bestaande bouwmogelijkheden volledig zijn benut en er geen bouwmogelijkheden zijn om nog een bijgebouw van 100 m² te realiseren. Het betreffende perceel is relatief groot qua oppervlak en hoewel de bouwmogelijkheden in het buitengebied ten opzichte van de dorpen al iets ruimer zijn, is dit voor verzoeker niet toereikend. Vandaar dat de gemeente is gevraagd om te onderzoeken of er verruiming van de regeling mogelijk is. Onder de huidige regelgeving is deze ruimte er niet en daarom wordt het verzoek afgewezen. Het staat aanvrager vrij om onder de nieuwe wetgeving (Omgevingswet) opnieuw een verzoek in te dienen.

 

6. Kultuernota Ut de kûlizen

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft ingestemd met de Kultuernota Ut de kûlizen en legt deze voor aan de gemeenteraad om vast te stellen. De cultuurnota is samen met Tytsjerksteradiel opgesteld en geeft kaders voor cultuurbeleid. Aan de hand van drie thema’s - meidwaan, mei-inoar en nij & aktueel – wil de gemeente een nieuwe impuls geven aan de cultuurparticipatie in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Behouden en versterken van bestaande cultuuruitingen zijn van belang maar ook het stimuleren en faciliteren van nieuwe activiteiten op het gebied van cultuur.

De cultuurnota is tot stand gekomen met inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties en raadsleden. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd en input is gegeven via een vragenlijst. Jongeren zijn ook betrokken bij de cultuurnota via een participatietraject dat tot en met september loopt.


Voor de uitvoering van het cultuurbeleid is een uitvoeringsplan gemaakt met concrete actiepunten. Het zijn nieuwe activiteiten die naast de bestaande activiteiten worden uitgevoerd. Het uitvoeringsplan is voor de komende twee jaar opgesteld en is een dynamisch document dat wordt aangepast als het nodig is, door bijvoorbeeld nieuwe activiteiten.
 

6.1 Kultuernota 8KTD