Afval en milieu

''Mei-inoar wurkje wy oan in skjinne gemeente.''