Een IBA-systeem is afkorting van Individueel Biologisch Afvalwatersysteem. Het is een systeem dat (huishoudelijk)afvalwater zuivert waardoor er minder vervuiling ontstaat in het milieu. Het is een systeem dat wordt toegepast bij percelen in het buitengebied waar aanleg van een 'normaal' rioleringssysteem te kostbaar is.

De gemeente Achtkarspelen heeft deze systemen aangelegd bij 380 huishoudens/percelen in het buitengebied.

Melding doen

Heeft u een storing? Dat kunt u met Fixi een melding doen. Klik het adres aan op de kaart of vul het zelf in. Laat u uw e-mailadres achter? Dan houden wij u op de hoogte.

Melding doen met Fixi

In dringende gevallen waarbij direct actie noodzakelijk is kunt u buiten kantoortijden bellen met het IBA storingsnummer via telefoonnummer 06 51 39 02 15.

Hoe werkt het?

Wat moet ik doen bij een storing aan de IBA?

De bij u geplaatste IBA is zelfvoorzienend: het zuiveringsproces werkt volledig automatisch. Het proces wordt onder andere geregeld door een minicomputer. Op de besturingskast is een rode lamp gemonteerd die gaat branden als er een afwijking wordt geconstateerd.

Over het algemeen gaat het zuiveringsproces gewoon door en wordt de rode lamp door de automatische besturing vanzelf uitgeschakeld als de storing niet meer aanwezig is.

Bijzondere situaties

  • Stroomuitval: Door stroomuitval kan de IBA buiten werking worden gesteld. Het kan incidenteel voorkomen dat de zekeringsautomaat is uitgeschakeld bij bijvoorbeeld onweer of een kortsluiting in uw elektriciteitsnet. U kunt de aanwezige zekeringen in uw meterkast controleren voordat u  een storing meldt.
  • Hoogwater: Hoogwater in de afvoerende sloot/greppel kan de werking van de IBA negatief beïnvloeden. U kunt controleren of de afvoerbuis is verstopt door begroeiing, of dat er een te hoog waterniveau  is in de afvoerende watergang/greppel.
  • Vakantie: De IBA bewaakt het aanbod van afvalwater. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens een vakantieperiode. De IBA schakelt automatisch over naar laagbelasting/ vakantiebedrijf. Na 30 dagen in vakantiestand geeft de IBA een storingsmelding. De IBA schakelt bij normaal aanbod automatisch weer in.

Werking van de IBA

In de 1e tank worden de zware bezinkbare en de drijvende stoffen in het afvalwater afgescheiden. De 1e tank werkt als voorraadbuffer voor het inkomende afvalwater.

In de 2e tank vindt de biologische reiniging plaats.

Vier keer per dag wordt de reactor gevuld. Dit gebeurt door afvalwater uit de 1e tank naar de reactor te pompen. Bij het bereiken van het maximum waterniveau in de reactor, stopt het overpompen. Dan begint de zuivering in de reactor. De membraanbeluchter mengt met zeer fijne luchtbellen de inhoud van de bioreactor door elkaar en geeft de micro-organismen de benodigde zuurstof voor de afbraak van verontreinigingen in het afvalwater.

Na afloop van de zuivering volgt een bezinkingsfase om de biomassa te scheiden van het gezuiverde water. Het gereinigde water wordt vervolgens naar de sloot gepompt.

Er kunnen zich situaties voordoen dat er weinig afvalwater in de 1e tank komt. Dit kan zich bijvoorbeeld ’s nachts voordoen, of in vakantieperioden. De iba schakelt dan automatisch over naar een energiebesparende bedrijfstoestand. Als de hoeveelheid afvalwater weer toeneemt, schakelt de iba automatisch weer terug naar normaalbedrijf.

Verkeerd lozingsgedrag kan de werking van de IBA verstoren

Een IBA-systeem is een biologisch zuiveringssysteem. Dit betekent dat de werking sterk afhankelijk is van het afvalwater dat wordt geloosd op het systeem. Uiteraard kunt u van het systeem een bepaalde “robuustheid” verwachten. Het systeem is ontworpen op een gemiddeld huishoudelijk gebruik van 4 - 6 personen. Het uitdrukkelijke verzoek is echter om hiervoor de Overzichtslijst van verboden stoffen in IBA goed te lezen. Deze lijst bevat de stoffen die niet geloosd mogen worden via de IBA om ervan verzekerd te zijn dat de werking van de IBA niet wordt verstoord.

Het lozen van kunststof of vezelachtige stoffen/voorwerpen kan de mechanische werking van de IBA verstoren. Hierdoor kunnen onderdelen (afvoerpompen/luchtslangen) van de IBA in storing vallen of kan de IBA verstopt raken.