Vrijwilligerswerk en mantelzorg

''Frijwilligerswurk is tankber wurk: jo helpe elkoar en krije in soad wurdearring werom.''