Organisatie en bestuur

''Mei-inoar wurkje wy oan in krêftige organisaasje.''