Feiten en cijfers gemeente

''Wy binne grutsk op ús gemeente, op ús lânskip en ús ynwenners.''