Zorg en inkomen

''Mei-inoar soargje wy foar elkoar.''