Home

It lêste nijs

  • Wâldsjongers yn ‘e dop

    Foar it projekt ‘Wâldsjonger yn it fuortset ûnderwiis’ hawwe learlingen fan skoallen út ‘e gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel dwaande west mei it skriuwen fan Fryske lietteksten.

  • Midsimmermoeting 2024

    Op woensdag 19 juni organiseert de gemeente Achtkarspelen van 17.00 tot 20.00 uur een Midsimmermoeting. Alle inwoners zijn van harte welkom!

  • Oekraïense vluchtelingen uit Fonteinkerk

    De vluchtelingen uit Oekraïne die nu nog in de Fonteinkerk verblijven, gaan daar de komende periode weg.

‘Moai sûnder wjergea binne de Wâlden,
smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn it rûn’

Harmen Sytstra (1817-1862)